Sjöekipaget, PB 176, 00023 Statsrådet, Finland
tel: +358 295 350 000
Alla kontaktuppgifter | Så hittar du till ministeriet

Organisationer

Världshandelsorganisationens (WTO)

Världshandelsorganisationens främsta mål är att liberalisera handeln samt att skapa ett regelverk för den internationella handeln.

Detta innebär delvis avlägsnandet av handelshinder. Det innebär också att försäkra att individer, företag och stater jorden över blir medvetna om handelnreglerna och kan lita på att det inte sker plötsliga förändringar i handelspolitiken.

En annan viktig uppgift för WTO är att fungera som forum för handelsförhandlingar.

En tredje central uppgift för WTO är att lösning av handelstvister, eftersom avvikande intressen ofta ingår i handelsrelationer. Därtill lämnar handelsavtal, även de som förhandlats inom WTO, ofta rum för tolkning.

Organisationen för ekonomiskt samarbete och utveckling (OECD)

Organisationen för ekonomiskt samarbete och utveckling är ett samarbetesorgan för demokratiska marknadsekonomier. Dess uppgift är

  • att främja ekonomisk tillväxt, sysselsättning och en stigande levnadsstandard i medlemsländerna samt att
  • påverka världsekonomins och världshandelns utveckling på en multilateral grund.

G-8 gruppen

Koordinationen av WTO och OECD sköts på utrikesministeriets handelspolitiska avdelning. På nämnda avdelning följer man också med G-8 gruppen, de ekonomiska världsledarnas diskussionsforum. På G-8 gruppens toppmöten eftersträvar man

  • att bygga på de politiska ledarnas ömsesidiga förtroende,
  • lyfta fram nya frågor och
  • finna lösningar på utmaningar.

Toppmötenas program formas enligt det aktuella världsläget.

Övriga organisationer inom ekonomins område är bl.a. FN:s handels- och utvecklingsorganisation UNCTAD och FN:s Europeiska ekonomikommission (ECE).

Detta dokument

På andra webbplatser

Uppdaterat 1.10.2009

Takaisin ylös