Sjöekipaget, PB 176, 00023 Statsrådet, Finland
tel: +358 295 350 000
Alla kontaktuppgifter | Så hittar du till ministeriet

Bilateralt utvecklingssamarbete

Målet för Finlands bilaterala utvecklingssamarbete är att uppnå hållbara och långsiktiga effekter. Det sker så att partnerländernas utveckling stöds på deras egna villkor. Insyn och konsekvens ska prägla all utvecklingspolitik och utvecklingssamarbete.

Ansvaret för målländernas utveckling ska ligga hos länderna själva, och verksamheten ska vara demokratisk.

Det är viktigt att man ställer upp målsättningarna för samarbetet tillsammans med partnerlandet. Utvecklingspolitik och utvecklingssamarbete måste bedrivas systematiskt och på lång sikt. Man följer med hur samarbetet framskrider och lär sig av erfarenheterna.

För att fattigdomen ska utrotas så effektivt som möjligt ska besluten fattas konsekvent på alla politiska plan. Utvecklingsmål nås inte enbart med hjälp av utvecklingspolitik. Man måste också beakta utvecklingseffekterna av andra beslut som berör partnerländerna, till exempel internationella handelsavtal och miljöpolitiska beslut.

Finlands långvariga partnerländer är Etiopien, Kenya, Moçambique, Nepal, Zambia, Tanzania och Vietnam. Samarbetet med dem bygger på målorienterade landsprogram, som har ländernas egna utvecklingsplaner och riktlinjerna i Finlands utvecklingspolitiska åtgärdsprogram som utgångspunkter.

Samarbetets praktiska genomförande och den politiska dialog som förs med beslutsfattarna i partnerländerna ska främja landsprogrammens målsättningar.

Olika former av bilateralt samarbete

Finland beviljar vissa av sina partnerländer budgetstöd för att de ska kunna förverkliga målen i sina egna utvecklingsprogram. Budgetstödet styrs direkt till partnerlandets statsbudget, och det möjliggör att pengarna används till centrala målsättningar i landets eget program för att bekämpa fattigdom.

Förutom det allmänna budgetstödet beviljar Finland öronmärkt sektorbudgetstöd, som är avsett för vissa sektorers verksamhet, till exempel utbildningssektorn. Budgetstödet bygger på avtal mellan partnerlandet och givaren och betonar god förvaltning, mänskliga rättigheter, minskad ojämlikhet och demokratiska värden. Det stödjer en starkare och mera öppen förvaltning och stärker det civila samhället. Budgetstödets effekter mäts varje år och givarsamfundet för en dialog om resultaten med mottagarlandet.

Andra former av så kallat programstöd är betalningsbalansstöd, importstöd, livsmedelsstöd, materiellt stöd och skuldlättnader. Programstöd ges bara till de långvariga partnerländerna.

Projektsamarbete är en viktig och traditionell form av utvecklingssamarbete där givarlandet koncentrerat och under en bestämd period stödjer till exempel utvecklingen av partnerlandets skogsförvaltning i ett visst län eller byggandet av vatten- och avloppssystem. Genom projektsamarbete främjas centrala mål i landsprogrammen, i synnerhet i länder där programsamarbete inte är möjligt, till exempel på grund av svaga offentliga institutioner eller bristfällig kapacitet.

Anslagen för lokalt samarbete är en betalningskanal för de finländska beskickningarna i utlandet, ambassader och konsulat. Genom detta anslag strävar man särskilt efter att utveckla partnerländernas civilsamhälle genom att stödja lokala aktörer. Anslagens storlek varierar beroende på beskickningen.

Instrumentet för samarbete mellan institutioner (IKI)gäller samarbete mellan utvecklingsländernas och Finlands statliga organ, så som ministerier och institutioner. Syftet med IKI-projekten är att stärka kompetensen hos utvecklingsländernas tjänstemän.

HEI ICIstödjer samarbetsprojekt mellan högskolor i Finland och utvecklingsländer.

Finnfundprojektens utvecklingsmål är att utveckla utvecklingsländernas produktionskapacitet. Finnfund finansierar ansvarsfull privat affärsverksamhet i utvecklingsländer och i länder som befinner sig i ett övergångsstadium. Finnfund är självbärande och riktar sina investeringar till lönsamma projekt på utmanande marknader där det är svårt att få kommersiell finansiering.

Programmet för partnerskap inom näringslivet Finnpartnership är en samarbetskanal för det finländska affärslivet och företag i utvecklingsländerna. Med partnerskapsprogrammets hjälp kan man utöka finska företags deltagande i utvecklingssamarbete inom sina egna sektorer.

Frivilligorganisationernas insatser i Finlands bilaterala utvecklingssamarbete är mångsidigt. Frivilligorganisationerna uppmuntras att komplettera Finlands verksamhet i partnerländerna så att de stödjer målen i ländernas egna utvecklingsprogram. Den främsta styrkan i detta samarbete ligger i de direkta kontakterna mellan organisationerna i Finland och partnerländernas civilsamhälle.

I mindre skala bedrivs också utvecklingssamarbete med kulturella medeloch i form av samhällspåverkan.

Utrikesministeriet beviljar till exempel journalister och kulturella aktörer stipendier för arbete i utvecklingsländer, för att fördjupa kunnandet om utvecklingsfrågor och pluralistisk kulturell utveckling.

Stipendier beviljas också för forskning i utvecklingspolitik och utvecklingssamarbete.

Detta dokument

På vår webbplats

Sidansvarig Utvecklingspolitiska avdelningen

Uppdaterat 28.4.2014

Takaisin ylös