Sjöekipaget, PB 176, 00023 Statsrådet, Finland
tel: +358 295 350 000
Alla kontaktuppgifter | Så hittar du till ministeriet

Anslagen för utvecklingssamarbete och dess användning

Finland har förbundit sig till Europeiska rådets beslut år 2005, att medlemsstaterna före utgången av 2015 ska uppnå utvecklingsanslag på 0,7 procent av BNP.

Finland har också förbundit sig till FN:s millenniemål, att utrota den extrema fattigdomen.

Anslagen för egentligt utvecklingssamarbete inom utrikesministeriets utgiftsgrupp riktas till nio punkter i resursplanen:

 

 1. Multilateralt utvecklingssamarbete
 2. Utvecklingssamarbete med länder och regioner
 3. Europeiska utvecklingsfonden
 4. Icke-landsspecifikt utvecklingssamarbete
 5. Humanitärt bistånd
 6. Planering av utvecklingssamarbetet, stödfunktioner och utvecklingspolitisk information
 7. Evaluering och intern utvärdering av utvecklingssamarbetet
 8. Stöd till frivilligorganisationernas utvecklingssamarbete, till Servicecentralen för utvecklingssamarbete (Kepa) och utvecklingsinformationen
 9. Räntestöd

Det finns utgifter som räknas till internationellt utvecklingssamarbete också i andra ministeriers utgiftsområden.

Användningen styrs av det utvecklingspolitiska åtgärdsprogrammet

Det utvecklingspolitiska åtgärdsprogrammet som godkändes 2012 styr användningen av anslagen.

De mänskliga rättigheterna utgör grunden för Finlands approach till utveckling. I åtgärdsprogrammet betonas också principerna för en grön inkluderande ekonomi: mänskligt och ekologiskt välmående, social jämlikhet och god förvaltning.

 • Regeringen strävar efter en jämn höjning av anslagen, så att Finland ska kunna uppnå sin internationella förbindelse att utvecklingsanslagen ska vara 0,7 procent av BNP år 2015.
 • Under slutet av regeringsperioden kommer man att använda inkomsterna från auktioneringen av utsläppsrätter till utvecklingssamarbete och klimatfinansiering för att uppnå målet.
 • En av utgångspunkterna för Finlands utvecklingssamarbete är medborgarnas och deras demokratiskt valda representanters ägarskap för samhällsutvecklingen.
 • Tyngdpunkten i Finlands verksamhet ligger i de minst utvecklade länderna i Afrika och Asien. Finland satsar på långvariga partnerskap för att undvika att finansiering och arbetsinsatser splittras.
 • Det humanitära biståndet finansieras genom anslagen för utvecklingssamarbete och tyngdpunkten ligger på de allra fattigaste länderna.
Takaisin ylös