Merikasarmi, PL 176, 00023 Valtioneuvosto
puh: 0295 350 000
Kaikki yhteystiedot | Saapumisohjeet

Tietoa viisumivelvollisen maan kansalaisille

Viisumivelvollisen maan kansalaisella saapuessaan Schengen-valtioiden alueelle tulee olla passi tai muu matkustusasiakirja, jonka on oltava voimassa vähintään kolme kuukautta suunnitellun Schengen-alueelta poistumisen jälkeen. Matkustusasiakirjan on oltava myönnetty viimeisen kymmenen vuoden aikana.

Viisumivelvollisen maan kansalaisella tulee aina olla viisumi Schengen-valtioiden alueelle saapuessaan. Mikäli henkilöllä on Schengen-maan myöntämä voimassa oleva oleskelulupa, erillistä viisumia ei tarvita. 

Viisumien myöntämisestä säädetään Schengen-maissa viisumisäännöstöllä (810/2009/EY) ja asetuksella 610/2013 selkeytettiin oleskelupäivien seurantaa muuttamalla kuukaudet päiviksi.


Tarkista viisumintarpeesi Schengen-alueelle ja matkustusasiakirjat Suomeen


Schengen-valtiot ovat yhteisesti päättäneet ulkovaltojen kansalaisten liikkumisesta alueellaan ja minkä valtioiden kansalaisilta vaaditaan viisumi.

Viisumivelvollisen maan kansalaisella tulee aina olla viisumi saapuessaan Schengen-valtioiden alueelle. Kuitenkin, jos viisumivelvollisen maan kansalaisella on jonkin Schengen-valtion myöntämä oleskelulupa, hän ei tarvitse viisumia liikkuessaan muiden Schengen-maiden alueella. Tällöin oleskelu voi kestää enintään 90 päivää.


Mistä haet Schengen-viisumia?

Schengen-viisumia haetaan matkan pääkohdemaan suurlähetystöstä tai konsulaatista, siinä maassa, jossa henkilö asuu tai laillisesti oleskelee tai joka on lähimpänä henkilön asuinmaata, silloin kun maasta puuttuu Suomen edustusto.

Jos matkan pääkohdemaa on Suomi, silloin viisumia on haettava Suomen ulkomaanedustustosta. Suomea voi joissakin tapauksissa edustaa toinen Schengen-maa, josta voi viisumia hakea.

Eräissä maissa on sovittu, että toinen Schengen-maa edustaa Suomea viisumiasioissa.


Viisumin käsittelymaksu

Viisumin käsittelymaksu peritään hakemusta jätettäessä käteisenä lukuunottamatta niitä edustustoja, joissa maksu suoritetaan pankkitilille. Tarkempia tietoja edustustokohtaisesta käytännöstä löytyy edustustojen omilta verkkosivuilta.


Viisumin myöntäminen ja hakemuksen käsittelyaika

Viisumin myöntää toimivaltainen Schengen-jäsenmaiden diplomaatti- tai konsuliedustusto. Viisumihakemus on syytä jättää hyvissä ajoin, vähintään 2 viikkoa ennen suunniteltua matkaa.

Jos viisumihakemus jätetään hakijan kotimaassa Suomea edustavan toisen Schengen-maan edustustoon, hakemuksen käsittely kestää yleensä huomattavasti kauemmin. Viisumihakemukset on syytä jättää aina riittävän ajoissa, että ne ehditään käsitellä ruuhkista huolimatta.


Viisumin epääminen, mitätöiminen ja kumoaminen

Mikäli viisumin myöntämisen edellytykset eivät täyty, viisumi evätään. Viisumin epäämisestä annetaan viisuminhakijalle kirjallinen ilmoitus.

Viisumin epääminen perustuu viisumisäännöstössä mainittuihin seikkoihin, joita voivat olla esimerkiksi seuraavat:

 • hakijalla ei ole hyväksyttyä, voimassaolevaa matkustusasiakirjaa
 • hänellä ei ole esittää asiakirjoja, joilla osoittaa oleskelun tarkoitus ja edellytykset
 • hänellä ei ole toimeentuloon riittäviä varoja
 • hänellä ei ole oikeutta palata lähtömaahan eikä jatkaa kolmanteen maahan
 • on perustellut syyt epäillä hakijan aikomusta poistua Schengen-alueelta ennen haetun viisumin voimassaolon päättymistä

Hakija saattaa myös olla maahantulokiellossa Suomeen tai johonkin toiseen Schengen-valtioon tai hänen katsotaan vaarantavan jonkin jäsenvaltion yleistä järjestystä, kansallista turvallisuutta tai kansainvälisiä suhteita.

Jo myönnetty viisumi mitätöidään, mikäli myöhemmin havaitaan, etteivät viisumin myöntämisen edellytykset täyttyneet viisumia myönnettäessä. Viisumi kumotaan, mikäli viisumin myöntämisen edellytykset eivät täyty viisumin myöntämisen jälkeen.

Viisuminhakija tai haltija voi 5. huhtikuuta 2011 alkaen hakea viisumipäätöksen tehneeltä viranomaiselta muutosta päätökseen, joka koskee viisumin epäämistä, mitätöintiä tai kumoamista. Muutoksenhaku tehdään viisumipäätöksen tehneelle viranomaiselle, esim. edustustolle oikaisuvaatimuksella.

Henkilöille, joiden viisumi on evätty, mitätöity tai kumottu, annetaan päätöstä koskevan ilmoituksen ohella erillinen oikaisuvaatimusohje. Oikaisuvaatimus on tehtävä kolmenkymmenen (30) päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti joko suomeksi tai ruotsiksi.

Viisuminhakija ei voi jatkossakaan valittaa viisumipäätöksestä hallinto-oikeuteen. Poikkeusryhmä on edelleen vapaata liikkumisoikeutta käyttäneiden EU-kansalaisten perheenjäsenet, jotka valittavat viisumipäätöksistä aina Helsingin hallinto-oikeuteen. Heillä ei ole mahdollisuutta tehdä viisumipäätökseen oikaisuvaatimusta, kuten muilla hakijoilla.


Maahantulotarkastus

Myönnetystä viisumista huolimatta maahantulon edellytykset arvioidaan maahantulotarkastuksen yhteydessä.

Viisumivelvollisen henkilön tulee esittää voimassa oleva matkustusasiakirja, viisumi, oleskelun keston kattava matkustajavakuutus ja viisumihakemuksen liiteasiakirjat.

Lisäksi hänellä tulee olla toimeentulon edellyttämät rahavarat (30 euroa/pv), jotka riittävät oleskelua, paluumatkaa tai jatkomatkaa varten. Paluulippu vähentää tarvittavien rahavarojen kokonaissummaa.

Henkilö ei saa myöskään olla maahantulokiellossa Schengen-alueelle.

Maahantulolle esteenä on myös se, että rajatarkastuksessa henkilön voidaan arvioida vaarantavan yleistä järjestystä ja turvallisuutta, kansanterveyttä tai Suomen suhteita vieraisiin valtioihin.

Esteenä maahantulolle on sekin, että henkilön voidaan perustellusti epäillä hankkivan tuloja epärehellisin keinoin.


Viisumin jatkaminen Suomessa

Poliisilaitos Suomessa voi jatkaa viisumin voimassaoloaikaa, jos viisuminhaltija osoittaa, ettei lähteminen Suomesta ja Schengen-alueelta ole mahdollista joko ylivoimaisen esteen tai humanitäärisistä syistä. Tällaisia syitä voivat olla esimerkiksi lennon viime hetkellä tapahtuva peruuntuminen taikka viisuminhaltijan äkillinen vakava sairaus. Näissä tapauksissa viisumin jatkaminen on maksuton.

Jatkaminen voi olla mahdollista myös vakavista henkilökohtaisista syistä. Tällainen vakava henkilökohtainen syy voi olla vaikkapa Suomessa pysyvästi asuvan lähisukulaisen vakava äkillinen sairastuminen. Tällaisessa tapauksessa viisumin jatkamisesta peritään 30 euron maksu.

Päätöksen viisumin jatkamisesta tekee poliisi.


Viisumi ja viisumityyppejä

Viisumilla tarkoitetaan maahantulolupaa, joka myönnetään lyhytaikaista ja tilapäistä vierailua varten (enintään 90 päivää). Viisumin perusteella viisumivelvollisen maan kansalainen voi saapua Schengen alueelle edellyttäen, että hän täyttää muut maahantulolle asetetut ehdot.

Huolimatta viisumista, joka on myönnetty Suomeen tuloa varten, tarkistetaan Suomen rajoilla maahantulon edellytykset uudelleen. Jos ne eivät täyty, rajavartiolaitoksen passintarkastajat voivat evätä maahantulon.


Viisumityyppejä

 • Kertaviisumi
  on yhtä matkaa varten annettu viisumi, joka voi olla enintään 90 päivän mittainen 180 päivän jaksolla. 
 • Kaksikertaviisumi
  on kahteen Schengen-alueelle maahantuloon oikeuttava viisumi, joka voi olla voimassa Schengen-maiden alueella enintään 90 päivää 180 päivän jaksolla.
 • Monikertaviisumi
  oikeuttaa useisiin peräkkäisiin saapumisiin Schengen alueelle. Oleskelujen yhteenlaskettu kokonaiskesto saa olla enintään viisumitarraan merkittyjen päivien lukumäärä, joka voi olla enintään 90 päivää 180 päivän jaksolla. Monikertaviisumin voimassaoloaika on enintään viisi (5) vuotta. 
 • Lentokentän kauttakulkuviisumin
  tarvitsevat seuraavien maiden kansalaiset: Afganistanin, Bangladeshin, Eritrean, Etiopian, Ghanan, Irakin, Iranin, Kongon demokraattisen tasavallan (ent. Zaire), Nigerian, Pakistanin, Somalian ja Sri Lankan. Ulkomaalainen, jolta vaaditaan kyseinen viisumi, voi kulkea kansainvälisen lennon välilaskun tai kahden matkan välisen siirtymisen aikana lentokentän kansainvälisen alueen kautta poikkeamatta kyseisen maan kansallisella alueella. 

Kausityönteko

Ohjeet:

pdfPuutarhamarjat; kausityönteko viisumivelvollisista maista 2015

pdfLuonnonmarjat; kausityönteko viisumivelvollisista maista 2015

 pdfAiesopimus

Tiedote aiesopimuksesta 18.12.2014

Takaisin ylös