Sjöekipaget, PB 176, 00023 Statsrådet, Finland
tel: +358 295 350 000
Alla kontaktuppgifter | Så hittar du till ministeriet

Europeiska unionens människorättspolitik

Euroopan unionin ihmisoikeuspolitiikka, kuva: European CommissionMänskliga rättigheter, demokrati och rättsstatsprincipen är Europeiska unionens (EU) grundläggande värderingar. De ingår i EU:s grundfördrag som kompletterades i december 2009 med Lissabonfördraget.

Skydd och främjande av de mänskliga rättigheterna förstärktes ytterligare i Europa när EU:s institutioner antog stadgan om de grundläggande rättigheterna år 2000. I stadgan har internationella mänskliga rättigheter beaktats ingående. I och med att Lissabonfördraget trädde i kraft blev stadgan ett juridiskt bindande dokument för unionens och medlemsländerna. Lissabonfördraget möjliggör också EU:s anslutning till den europeiska konventionen om skydd för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna.

Europeiska unionen har förbundit sig att främja respekten för mänskliga rättigheter världen över. Respekt för de mänskliga rättigheterna är en grundförutsättning för länder som vill gå med i unionen. Också i handels- eller samarbetsavtal med unionen införlivas människorättsklausuler som är bindande för avtalsparterna.

EU verkar för skydd och främjande av mänskliga rättigheter i många internationella forum. Mänskliga rättigheter främjas bland annat genom politisk dialog, utveckling av internationella människorättsnormer och beaktande av mänskliga rättigheter i utvecklingssamarbetet.

Europeiska unionen är Finlands människorättspolitiks viktigaste forum. Finland strävar efter att främja unionens människorättspolitiska koherens och skyddet av grundläggande och mänskliga rättigheter inom unionen.

Takaisin ylös