Sjöekipaget, PB 176, 00023 Statsrådet, Finland
tel: +358 295 350 000
Alla kontaktuppgifter | Så hittar du till ministeriet

Europeiska unionens institutioner och ordförandeskap

Europeiska rådet bestämmer om EU:s allmänna politiska riktlinjer och tyngdpunkter och är EU:s högsta institution. Europeiska kommissionen ger förslag till EU-lagar och kontrollerar att lagarna följs.
Europeiska unionens råd och Europaparlamentet stiftar lagar och godkänner EU:s budget.
Parlamentet står för den politiska kontrollen och ger råd i enlighet med EU:s grundfördrag. Den europeiska utrikestjänsten ansvarar för unionens verksamhet och representation i länder utanför EU.

Europeiska rådet

Europeiska rådet, EU:s toppmöte, fastställer EU:s allmänna politiska riktlinjer men stiftar inte lagar. Europeiska rådet består av EU-staternas stats- eller regeringschefer samt Europeiska rådets ordförande och Europeiska kommissionens ordförande. Europeiska rådets ordförande är också EU:s president och leder de möten som statscheferna håller.

Europeiska rådet fastställer EU:s strategiska intressen och målsättningar inom den gemensamma utrikes- och säkerhetspolitiken och unionens yttre verksamhet. För utrikes frågor och säkerhetspolitik ansvarar den höga representanten som också är ordförande i rådet för utrikes frågor och vice ordförande i EU-kommissionen.

Europeiska rådets ordförande

Europeiska rådets ordförande styr rådets verksamhet och arbetar för att samordna medlemsstaternas ståndpunkter. Han är även ordförande även för toppmöten mellan EU och tredje länder (länder utanför EU).

Europeiska rådets ordförande representerar EU vid möten på statschefsnivå. Som EU:s president ska han öka EU:s synlighet och stärka EU:s ställning som global aktör.

Ämbetsperioden för Europeiska rådets ordförande är 2,5 år och perioden kan förnyas en gång. Europeiska rådets första ordförande var Herman van Rompuy. Donald Tusk är Europeiska rådets ordförande för perioden 1 december 2014-31 maj 2017.

Europeiska unionens råd

Europeiska unionens råd, kallat ministerrådet, innehar tillsammans med Europaparlamentet EU:s lagstiftande makt och budgetmakt. Vid ministerrådets möten samordnar EU-staternas nationella ministrar EU:s politik och godkänner lagförslag. EU:s ordförandeland är ordförande i ministerrådet.

Europeiska kommissionen

Europeiska kommissionen driver EU:s allmänna intressen och ser till att grundfördragen följs. Kommissionen tar initiativ till EU-lagstiftning och kontrollerar att lagarna verkställs och följs. Kommissionen övervakar också användningen av unionens medel. Europeiska kommissionen har viktiga uppgifter inom utrikesförvaltningen, den ansvarar bland annat för handels- och utvecklingspolitiken.

Kommisssionen består av kommissionärer från alla 28 EU-medelmsstater. Varje kommissionär ansvarar för en viss sektor av EU-politiken. Ordförande för Europeiska kommissionen deltar i Europeiska rådets arbete tillsammans med medlemsländernas stats- och regeringschefer. Europeiska rådet utnämner kommissionens ordförande för en femårsperiod och de övriga kommissionsmedlemmarna i samförstånd med den nya ordföranden. Europaparlamentet godkänner kommissionens ordförande, den höga representanten för utrikes frågor och säkerhetspolitik och de övriga kommissionsmedlemmarna som helhet. 

Europaparlamentet har 15.7. 2014 valt Jean-Claude Juncker till EU-kommissionens ordförande för de följande fem åren. 

Juncker efterträder portugisen José Manuel Barroso som hållit i ordförandeklubban de senaste tio åren.

Europaparlamentet

Europaparlamentet stiftar lagar och godkänner EU:s budget tillsammans med Europeiska unionens råd. Dessutom kontrollerar parlamentet andra EU-institutioners verksamhet och ser till att verksamheten är demokratisk. Europaparlamentet arbetar i nära samarbete med EU-ländernas nationella parlament. Europaparlamentet har blivit en mer inflytelserik aktör än tidigare, både inom EU och internationellt. När det gäller EU:s externa förbindelser syns detta i att parlamentets roll blivit viktigare när EU knyter internationella avtal.

Europaparlamentet representerar EU-ländernas medborgare. Foto: EUEuropaparlamentet representerar EU-ländernas medborgare. Foto: EU

Europarlamentets medlemmar (europarlamentariker) utses genom direkt val för fem år i sänder. Antalet parlamentariker från varje land står i proportion till landets folkmängd. Parlamentets medlemmar bildar inte grupper enligt sina nationaliteter utan enligt vissa politiska indelningar. Det senaste valet till Europaparlamentet hölls den 22–25 maj 2014.

EU-ordförandeskapet

Ordförandeskapet för EU cirkulerar varje halvår enligt en på förhand bestämd ordning. I EU:s inre arbete har ordförandelandet en central roll, men utanför EU är rollen nuförtiden mindre synlig. Ordförandelandet är ordförande i ministerrådet och har en betydande möjlighet att påverka i frågor som kommer upp under ordförandeperioden.

EU:s ordförandeland

Ordförandelandet leder arbetet i ministerrådets olika konstellationer (med undantag av rådet för utrikes frågor) och de arbetsgrupper som förbereder ministerrådets möten. Arbetsgrupperna förbereder beslut och lagstiftning som sedan ministrarna fattar beslut om i ministerrådet.

Finland har verkat som EU-ordförandeland två gånger, 1999 och 2006. Finlands nästa ordförandeskap infaller 2020.

Ordförandeländerna 2014–2020

Den italienska ordförandeskap 2014
  • 2014 Grekland, Italien
  • 2015 Lettland, Luxemburg

  • 2016 Nederländerna, Slovakien 

  • 2017 Malta, Storbritannien

  • 2018 Estland, Bulgarien

  • 2019 Österrike, Rumänien

  • 2020 Finland, Tyskland

Takaisin ylös