Sjöekipaget, PB 176, 00023 Statsrådet, Finland
tel: +358 295 350 000
Alla kontaktuppgifter | Så hittar du till ministeriet

Nordiskt-baltiskt samarbete

Samarbetet mellan de nordiska och baltiska länderna äger rum under beteckningen NB (Nordic-Baltic på engelska) och består i huvudsak av informell dialog men även praktiskt samarbete inom utrikespolitikens olika sektorer. Det finns inga särskilda organisationer eller formella strukturer för NB-samarbetet. Nordiska ministerrådet (NMR) har sitt eget omfattande samarbetsprogram med de baltiska länderna.

Bakgrund

De nordiska och baltiska ländernas utrikesministrar träffades i Riga i slutet av augusti 2010. Bild: UMDe nordiska och baltiska ländernas utrikesministrar träffades i Riga i slutet av augusti 2010. Bild: UM

De baltiska länderna återfick sin självständighet i början av 1990-talet och detta öppnade vägen till en intensiv utveckling av Finlands bilaterala förhållanden i första skedet med Estland och i dess kölvatten med Lettland och Litauen.

De baltiska länderna inbjöds vid det laget dock inte till nordiska samarbetet eftersom klyftorna i utvecklingsnivåerna mellan Östersjöns västra och östra strand bedömdes alltför stora. De baltiska länderna grundade sina egna samabetsstrukturer motsvarande nordiskt samarbetsmönster: Baltiska parlamentariska församlingen (Baltic Assembly) samt Baltiska ministerrådet (BCM).

NMR öppnade sina kontor i Tallinn, Riga och Vilnius redan år 1991. Vid sidan av detta koncentrerade de fem nordiska länderna sina ansträngningar bland annat genom närområdessamarbetet till suveränitetsförstärkande stöd till de tre baltiska länderna. Från och med slutet av 1990-talet avpassades stödet till att utveckla de baltiska ländernas integrationsfärdigheter. Deras anslutning till Europeiska unionen år 2004 betydde jämbördighet med avseende på status mellan Norden och Baltikum. Detta hade förutsagts redan år 2000 med förändringen av samarbetsformatets namn från 5+3 till NB8.

NB-verksamheten kompletterar nordiskt umgänge

I dag idkas informellt samråd och samarbete under NB-beteckningen mellan vederbörande länderna i Östersjöregionen samt i Bryssel angående vissa EU-ärenden och -sektorer men även i många internationella organisationer. Ur Finlands synvinkel kompletterar detta det nära nordiska samarbetet. Nordiska investeringsbanken NIB är ett exempel på en sammanslagen struktur, där alla åtta länder är lika parter. 

NB-samråd idkas på utrikes- och många andra ministeriers verksamhetsområden samt mellan de åtta ländernas parlament. NB-formatet utvidgar sig flexibelt, beroende av sakområde och ändamål, även till tredje länder (t.ex. Tyskland och Polen i vissa EU-ärendena samt Förenta Staterna).

Avvärjningen av den ekonomiska krisen, stabiliseringen av finansmarknaderna, föreningen av elnäten med nya elkablar i Östersjöns botten samt implementeringen av EUs strategi för Östersjöregionen har på senaste tiden på ett nytt sätt fått Norden och Baltikum närmare varandra.

En utredning om effektiviseringen av NB-samarbetet, den såkallade visemansrapporten (Birkavs-Gade rapporten) blev färdig mot slutet av sommaren 2010 som ett resultat av lettiskt-danskt samarbete. Rapporten innehåller 38 praktiska förslag som siktar till att föra nordiska och baltiska länderna närmare inom många olika sektorer. Nordisk-baltiska utrikesministermötet i Riga i slutet av augusti 2010 tog emot visemansrapporten positivt och visade vägen för att börja dess implementering. Året 2011 skulle firas som ett NB-märkesår med anledning av att 20 år då gått sedan de baltiska länderna återfick sin självständighet. 

Nordiska ministerrådets samarbete med de baltiska länderna baserar sig på en femårsplan och fokuserar på vissa framtidsorienterade sektorer samt på mobilitetsprogrammet på den offentliga förvaltningens, näringslivets och kulturens områden.

pdfNB8 wise men report - 2010 (pdf, 992 Kb)

Takaisin ylös