Sjöekipaget, PB 176, 00023 Statsrådet, Finland
tel: +358 295 350 000
Alla kontaktuppgifter | Så hittar du till ministeriet

Anslag för utvecklingssamarbete

Enligt regeringens budgetproposition kommer anslagen för utvecklingssamarbete att skäras ner med 200 miljoner euro per år från och med 2016 som ett led i anpassningen av de offentliga finanserna. Dessutom kommer en andel på 130 miljoner euro av gåvobiståndet att omvandlas till lån och kapitalplaceringar och styras till utvecklingsländer via ansvarskännande företag.

Anslagen för utvecklingssamarbete delas in i egentligt utvecklingssamarbete och annat utvecklingssamarbete. Nedskärningarna gäller det egentliga utvecklingssamarbetet (330 miljoner euro) och tillägget riktas till lån och kapitalplaceringar (130 miljoner euro).

Enligt statsbudgeten är anslagen för utvecklingssamarbete 1 012 miljoner euro för 2015. Andelen för det så kallade egentliga utvecklingssamarbetet som förvaltas av utrikesministeriet är 785 miljoner euro.

Nedskärningarna görs på anslagen som ämnats för det egentliga utvecklingssamarbetet, vars nivå hade fastställts på ca 815 miljoner euro för 2016. Därmed kommer anslagen för det egentliga utvecklingssamarbetet för 2016 efter nedskärningarna att vara ca 485 miljoner euro.

Utrikesministeriet bereder riktningen av nedskärningarna på basis av regeringens innehållsriktlinjer som en del av budgetförslaget och planen för de offentliga finanserna.

Den nya regeringen har även beslutat att sluta styra intäkter från utsläppshandeln till utvecklingssamarbetet, vilket betydligt minskar de medel som används för utvecklingssamarbete. Till exempel 2014 styrdes 69 miljoner euro från utsläppshandeln till utvecklingssamarbetet.

 Utrikesministeriet ansvarar för Finlands egentliga utvecklingssamarbete

Anslagen för utvecklingssamarbetet delas in i egentligt utvecklingssamarbete och övrigt utvecklingssamarbete. Utrikesministeriet ansvarar för det egentliga utvecklingssamarbetet.

I det övriga utvecklingssamarbetet ingår kostnader för att ta emot flyktingar, utvecklingssamarbetets andel av EU:s budget samt övriga kostnader från olika förvaltningsområden som räknas som utvecklingshjälp.

Anslagen för utvecklingssamarbetet för 2015 – 997 miljoner euro – motsvarar 0,48 % av Finlands bruttonationalprodukt. Finland har förbundit sig till att utvecklingsfinansieringen ska uppnå 0,7 % av bruttonationalprodukten. 

Anslagen för det egentliga utvecklingssamarbetet, som förvaltas av utrikesministeriet, riktas till nio punkter i dispositionsplanen:

 1. Multilateralt utvecklingssamarbete
 2. Utvecklingssamarbete med länder och regioner
 3. Europeiska utvecklingsfonden
 4. Icke-landsspecifikt utvecklingssamarbete
 5. Humanitärt bistånd
 6. Planering av utvecklingssamarbetet, stödfunktioner och utvecklingspolitisk information
 7. Evaluering och intern utvärdering av utvecklingssamarbetet
 8. Stöd till medborgarorganisationernas utvecklingssamarbete
 9. Räntestödsinstrumentet

De anslag som beviljats för utvecklingssamarbete för ett visst år och de medel som i verkligheten används under det året (s.k. utbetalningar) skiljer sig från varandra, eftersom anslagen är så kallade reservationsanslag. Detta betyder att om alla de anslag som beviljas av någon anledning inte kan användas under det första året kan man använda dem under de två följande åren.

Utvecklingssamarbetet utförs ofta under svåra förhållanden. Därför är det viktigt att tidtabellen för användningen av anslag är flexibel. Å andra sidan räcker det flera år innan man åstadkommer hållbara utvecklingsresultat, vilket förutsätter att man förbinder sig till samarbetet under en längre tid.

Under regeringsperioden 2011–2015 beslöt man att intäkterna från auktioner för utsläppsrätter skulle riktas till utvecklingssamarbete och klimatfinansiering. Detta ökade finansieringen som var tillgänglig för utvecklingssamarbete, till exempel med 69 miljoner euro 2014. Den nya regeringen har bestämt att intäkterna från utsläppshandeln i fortsättningen inte längre ska riktas till utvecklingssamarbete.

 Vad användes utvecklingssamarbetsmedlen till 2014?

Finlands användning av medel (s.k. utbetalningar) för offentligt utvecklingssamarbete 2014 var totalt 1,232 miljarder euro. Detta motsvarar 0,60 % av bruttonationalprodukten. Det bilaterala utvecklingssamarbetets andel var 716 miljoner euro och det multilaterala utvecklingssamarbetets andel var 516 miljoner euro.

Under regeringsperioden 2011–2015 har anslag i synnerhet riktats till:

 • internationella organisationer: av FN:s organisationer i synnerhet till befolkningsfonden UNFPA, barnfonden UNICEF, utvecklingsprogrammet UNDP och livsmedelsprogrammet WFP
 • medborgarorganisationers utvecklingssamarbete
 • stöd för bräckliga stater
 • utvecklingen av utvecklingsländers beskattning och privata sektor

Statistik om Finlands utbetalningar för utvecklingssamarbete 2014:

Diagrammet nedan beskriver hur olika områden betonas i Finlands bilaterala utvecklingssamarbete. Under 2014 riktades största delen av utvecklingshjälpen till humanitärt bistånd, jordbruks-, skogsbruks- och fiskeindustrin, utveckling av förvaltningen och det civila samhället samt utbildning.

Utvecklingssamarbetets utbetalningar enligt sektor 2014
Utvecklingssamarbetets utbetalningar enligt sektor 2014

Diagrammets ”Övriga sektorer” innehåller flera olika områden, till exempel finansiering för klimatskydd. ”Ospecificerad” omfattar vidsträckt bistånd som riktas till olika områden.

Utbetalningar för utvecklingssamarbete 1990–2014

Under 2014 växte Finlands utbetalningar för utvecklingssamarbete med 150 miljoner euro jämfört med föregående år. På längre sikt har utbetalningarna för utvecklingssamarbete fördubblats från 600 miljoner euro i början av 1990-talet till 1,2 miljarder euro 2014.

Utvecklingshjälpens andel av bruttonationalprodukten nådde 0,7 % 1991, men därefter sjönk andelen till 0,3 % på några år. Sedan dess har andelen av bruttonationalprodukten stigit långsamt, och 2014 var den 0,6 %.

MN EUR

Utbetalningar till huvudpartnerländerna

Utbetalningar för utvecklingssamarbete till Finlands långvariga partnerländer (Etiopien, Kenya, Moçambique, Nepal, Tanzania, Vietnam och Zambia) steg till 186,5 miljoner euro 2014. Summan steg med 23,3 miljoner euro jämfört med föregående år. Den största stödmottagaren blev Kenya i synnerhet på grund av den ökade finansieringen från Finnfund. 

Utbetalningar till huvudpartnerländerna

Utbetalningar till de största mottagarländerna

De tio största länder eller regioner som mottog utvecklingshjälp från Finland 2014 var Kenya, Tanzania, Etiopien, Afghanistan, Nepal, Zambia, Moçambique, Somalia, Vietnam och Irak, som mottog totalt 245,9 miljoner euro i utvecklingshjälp.  

Utbetalningar till de största mottagarländerna

 Statistik om användning av medel för utvecklingssamarbete

Utrikesministeriet upprätthåller en databas med statistik för Finlands utvecklingssamarbete. Databasen innehåller information om planerade och beviljade anslag samt om utbetalningar. Bekanta dig med Finlands utvecklingssamarbetsstatistik via länken nedan.

På internationell nivå övervakar man det officiella biståndet (ODA, Official Development Assistance) genom rapporter från medlemsländerna i Organisationen för ekonomiskt samarbete och utveckling OECD:s utvecklingskommitté (DAC, Development Assistance Committee). Statistiken om OECD/DAC:s medlemsländers utvecklingssamarbetsmedel finns på DAC:s webbplats.Finland främjar utvecklingssamarbetes öppenhet på internationell nivå

Finland har förbundit sig till att främja utvecklingssamarbetets öppenhet och stöder även detta mål på internationell nivå. Finland är en av grundarmedlemmarna i IATI-initiativet (International Aid Transparency Initiative) om det internationella biståndsarbetets öppenhet.

IATI samlar och publicerar information om utvecklingshjälp i ett förståeligt och jämförbart format. Över 130 aktörer inom utvecklingssamarbetet, från statliga biståndsgivare till fonder och medborgarorganisationer, har förbundit sig till initiativet. Målet är att skapa en gemensam standard för öppna data för olika aktörer inom utvecklingssamarbetet. Då olika parter rapporterar sin information i ett enhetligt format är det lättare att jämföra dem, och samtidigt blir informationsutbytet öppnare.

Takaisin ylös