Sjöekipaget, PB 176, 00023 Statsrådet, Finland
tel: +358 295 350 000
Alla kontaktuppgifter | Så hittar du till ministeriet

Anslag för utvecklingssamarbete

Enligt statsbudgeten är anslagen för utvecklingssamarbete 818 miljoner euro för 2016. Anslagen delas in i så kallade egentligt utvecklingssamarbete och annat utvecklingssamarbete. Andelen för det egentliga utvecklingssamarbetet som förvaltas av utrikesministeriet är 493 miljoner euro.

Enligt regeringens budgetproposition kommer anslagen för utvecklingssamarbete att skäras ner med 200 miljoner euro per år från och med 2016 som ett led i anpassningen av de offentliga finanserna. Dessutom kommer en andel på 130 miljoner euro av gåvobiståndet att omvandlas till lån och kapitalplaceringar och styras till utvecklingsländer via ansvarskännande företag.

Nedskärningarna gäller det egentliga utvecklingssamarbetet (330 miljoner euro) och tillägget riktas till lån och kapitalplaceringar (130 miljoner euro). Utrikesministeriet har berett riktningen av nedskärningarna på basis av regeringens innehållsriktlinjer som en del av budgetförslaget och planen för de offentliga finanserna.

I planen för de offentliga finanserna 2017–2020 (5.4.2016) görs nya nedskärningar på 25 miljoner euro i utvecklingsanslagen från och med 2018. I och med denna nedskärning kommer anslagen för utvecklingssamarbete att utgöra i medeltal 0,39 procent av bruttonationalinkomsten under regeringsperioden.

Den nya regeringen har även beslutat att sluta styra intäkter från utsläppshandeln till utvecklingssamarbetet, vilket betydligt minskar de medel som används för utvecklingssamarbete. Till exempel 2014 styrdes 69 miljoner euro från utsläppshandeln till utvecklingssamarbetet.

 Utrikesministeriet ansvarar för Finlands egentliga utvecklingssamarbete

Anslagen för utvecklingssamarbetet för 2016 – 818 miljoner euro – motsvarar 0,38 % av Finlands bruttonationalinkomst. Finland har förbundit sig till att utvecklingsfinansieringen ska uppnå 0,7 % av bruttonationalinkomsten.

Anslagen för utvecklingssamarbetet delas in i egentligt utvecklingssamarbete och övrigt utvecklingssamarbete. Utrikesministeriet ansvarar för det egentliga utvecklingssamarbetet.

Anslagen för det egentliga utvecklingssamarbetet riktas till nio punkter i dispositionsplanen:

  1. Multilateralt utvecklingssamarbete
  2. Utvecklingssamarbete med länder och regioner
  3. Europeiska utvecklingsfonden
  4. Icke-landsspecifikt utvecklingssamarbete
  5. Humanitärt bistånd
  6. Planering av utvecklingssamarbetet, stödfunktioner och utvecklingspolitisk information
  7. Evaluering och intern utvärdering av utvecklingssamarbetet
  8. Stöd till medborgarorganisationernas utvecklingssamarbete
  9. Räntestödsinstrumentet

I det övriga utvecklingssamarbetet ingår kostnader för att ta emot flyktingar, utvecklingssamarbetets andel av EU:s budget samt övriga kostnader från olika förvaltningsområden som räknas som utvecklingshjälp.

De anslag som beviljats för utvecklingssamarbete för ett visst år och de medel som i verkligheten används under det året (s.k. utbetalningar) skiljer sig från varandra, eftersom anslagen är så kallade reservationsanslag. Detta betyder att om alla de anslag som beviljas av någon anledning inte kan användas under det första året kan man använda dem under de två följande åren.

Utvecklingssamarbetet utförs ofta under svåra förhållanden. Därför är det viktigt att tidtabellen för användningen av anslag är flexibel. Å andra sidan räcker det flera år innan man åstadkommer hållbara utvecklingsresultat, vilket förutsätter att man förbinder sig till samarbetet under en längre tid.

 Vad användes utvecklingssamarbetsmedlen till 2015?

Finlands användning av medel (s.k. utbetalningar) för offentligt utvecklingssamarbete 2015 var totalt 1,164 miljarder euro. Detta motsvarar 0,56 % av bruttonationalinkomsten. Det bilaterala utvecklingssamarbetets andel var 624 miljoner euro och det multilaterala utvecklingssamarbetets andel var 540 miljoner euro.

Den svåra humanitära situationen i världen avspeglas i hur medlen fördelas. Liksom 2014 riktades den största delen av medlen för utvecklingssamarbete till humanitärt bistånd och förebyggande av katastrofer: 105,7 miljoner euro.

Övriga stora stödsektorer i Finlands bilaterala utvecklingssamarbete var stödet till att förbättra förvaltningen i utvecklingsländerna och till frivilligorganisationernas arbete (10 %), stödet till utvecklingsländernas jordbruk och skogsbruk (8 %) och till utbildningssektorn (8 %).

Statistik om Finlands utbetalningar för utvecklingssamarbete 2015:

Diagrammet nedan beskriver hur olika områden betonas i Finlands bilaterala utvecklingssamarbete (på finska).

Diagrammet beskriver hur olika områden betonas i Finlands bilaterala utvecklingssamarbete.

Diagrammets ”Ospecificerad” omfattar vidsträckt bistånd som riktas till olika områden.

Utbetalningar för utvecklingssamarbete 1990–2015

Under 2015 sjönk Finlands utbetalningar för utvecklingssamarbete med 68 miljoner euro jämfört med föregående år. På längre sikt har utbetalningarna för utvecklingssamarbete nästan fördubblats från 600 miljoner euro i början av 1990-talet till 1,16 miljarder euro 2015.

Utvecklingshjälpens andel av bruttonationalinkomsten nådde 0,7 % 1991, men därefter sjönk andelen till 0,3 % på några år. Sedan dess har andelen av bruttonationalinkomsten stigit långsamt. 2014 var den 0,6 % och 2015 var den 0,56 %.

Statistik över utvecklingssamarbetet 2015.

Utbetalningar till de största mottagarländerna

De tio största länder eller regioner som mottog utvecklingshjälp från Finland 2015 var Afghanistan, Tanzania, Moçambique, Nepal, Etiopien, Kenya, Somalia, Zambia, Syrien och Palestinska områden.

Utbetalningar till de största mottagarländerna år 2015.

 Statistik om användning av medel för utvecklingssamarbete

På internationell nivå övervakar man det officiella biståndet (ODA, Official Development Assistance) genom rapporter från medlemsländerna i Organisationen för ekonomiskt samarbete och utveckling OECD:s utvecklingskommitté (DAC, Development Assistance Committee). Statistiken om OECD/DAC:s medlemsländers utvecklingssamarbetsmedel finns på DAC:s webbplats.Finland främjar utvecklingssamarbetes öppenhet på internationell nivå

Finland har förbundit sig till att främja utvecklingssamarbetets öppenhet och stöder även detta mål på internationell nivå. Finland är en av grundarmedlemmarna i IATI-initiativet (International Aid Transparency Initiative) om det internationella biståndsarbetets öppenhet.

IATI samlar och publicerar information om utvecklingshjälp i ett förståeligt och jämförbart format. Över 130 aktörer inom utvecklingssamarbetet, från statliga biståndsgivare till fonder och medborgarorganisationer, har förbundit sig till initiativet. Målet är att skapa en gemensam standard för öppna data för olika aktörer inom utvecklingssamarbetet. Då olika parter rapporterar sin information i ett enhetligt format är det lättare att jämföra dem, och samtidigt blir informationsutbytet öppnare.

Takaisin ylös