Sjöekipaget, PB 176, 00023 Statsrådet, Finland
tel: +358 295 16001
Alla kontaktuppgifter | Så hittar du till ministeriet

Anslag för utvecklingssamarbete

I statsbudgeten för 2016 är anslagen för utvecklingssamarbete 808 miljoner euro. Anslagen delas in i så kallat egentligt utvecklingssamarbete och övrigt utvecklingssamarbete. Det egentliga utvecklingssamarbetet, som förvaltas av utrikesministeriet, tilldelas en andel på 493 miljoner euro.

 Utrikesministeriet ansvarar för Finlands egentliga utvecklingssamarbete

Anslagen för utvecklingssamarbetet för 2016 – 818 miljoner euro – motsvarar 0,38 % av Finlands bruttonationalinkomst. Anslagen är mindre än tidigare år eftersom de skars ned som ett led i anpassningsåtgärderna inom den offentliga ekonomin. Regeringens nedskärningar gäller 2016–2020. Finland har förbundit sig till att höja sin utvecklingsfinansieringen till 0,7 % av bruttonationalinkomsten.

Anslagen för utvecklingssamarbetet delas in i egentligt utvecklingssamarbete och övrigt utvecklingssamarbete. Utrikesministeriet ansvarar för det egentliga utvecklingssamarbetet.

Anslagen för det egentliga utvecklingssamarbetet riktas till nio punkter i dispositionsplanen:

  1. Multilateralt utvecklingssamarbete
  2. Utvecklingssamarbete med länder och regioner
  3. Europeiska utvecklingsfonden
  4. Icke-landsspecifikt utvecklingssamarbete
  5. Humanitärt bistånd
  6. Planering av utvecklingssamarbetet, stödfunktioner och utvecklingspolitisk information
  7. Evaluering och intern utvärdering av utvecklingssamarbetet
  8. Stöd till medborgarorganisationernas utvecklingssamarbete
  9. Räntestödsinstrumentet

Det övriga utvecklingssamarbetet ingår kostnader för att ta emot flyktingar, utvecklingssamarbetets andel av EU:s budget och andra utgifter inom olika förvaltningsområden som räknas som utvecklingssamarbete.

De medel som beviljas utvecklingssamarbetet för ett visst år och de som faktiskt används samma år (de s.k. utbetalningarna) skiljer sig alltid från varandra, eftersom anslagen är så kallade reservationsanslag. Det betyder att om alla beviljade medel av någon orsak inte används under året får de användas under de två följande åren.

Utvecklingssamarbetet utförs ofta under svåra förhållanden. Därför är det viktigt att tidtabellen för användningen av anslag är flexibel. Dessutom räcker det flera år att få till stånd hållbara utvecklingsresultat och det förutsätter långsiktigt engagemang i samarbetet.

 Vad användes utvecklingssamarbetsmedlen till 2015?

Utbetalningarna inom Finlands offentliga utvecklingssamarbete 2015 var sammanlagt 1,161 miljarder euro. Det motsvarar 0,55 procent av bruttonationalinkomsten. Det bilaterala utvecklingssamarbetets andel var 629 miljoner euro och det multilaterala 532 miljoner euro.

Den svåra humanitära situationen i världen avspeglas i hur medlen fördelas. I likhet med 2014 riktades mest medel till humanitärt bistånd och katastrofförebyggande arbete: 105,7 miljoner euro.

Andra större sektorer inom Finlands bilaterala utvecklingssamarbete var utvecklingen av förvaltningen och civilsamhället i utvecklingsländer (10 procent), utbildning (8 procent) och jord- och skogsbruk (8 procent).

Statistik om Finlands utbetalningar för utvecklingssamarbete 2015:

Diagrammet visar hur Finlands bilaterala utvecklingssamarbete fördelas mellan olika sektorer. (på finska)

Diagrammet beskriver hur olika områden betonas i Finlands bilaterala utvecklingssamarbete.

Under ”Ospecificerad sektor” i diagrammet faller biståndet till sektorövergripande samarbete.

Utbetalningar för utvecklingssamarbete 1990–2015

De faktiska utbetalningarna minskade år 2015 med cirka 68 miljoner euro jämfört med föregående år. På lång sikt har utbetalningarna inom utvecklingssamarbetet nästan fördubblats sedan början av 1990-talet, från 600 miljoner euro till 1,164 miljarder euro 2015.

Utvecklingssamarbetets andel av bruttonationalinkomsten nådde 0,7 procentsnivån 1991 varefter andelen föll till 0,3 procent på några år. Sedan dess har andelen vuxit långsamt till 0,6 procent 2014 och 0,55 procent 2015.

Statistik över utvecklingssamarbetet 2015.

De största mottagarländerna

De tio största mottagarländerna eller -områdena 2015 var Afghanistan, Tanzania, Moçambique, Nepal, Etiopien, Kenya, Somalia, Zambia, Syrien och Palestinska området.

Utbetalningar till de största mottagarländerna år 2015.

 Statistik om användning av medel för utvecklingssamarbete

Det offentliga utvecklingssamarbetet (ODA, Official Development Assistance) övervakas internationellt av biståndskommittén (Development Assistance Committee, DAC) som är underställd Organisationen för ekonomiskt samarbete och utveckling (Organisation for Economic Co-operation and Development, OECD). Statistik om OECD/DAC-ländernas utvecklingssamarbete finns på DAC:s webbplats.

Finland främjar utvecklingssamarbetes öppenhet på internationell nivå

Finland har förbundit sig till att främja öppenhet inom utvecklingssamarbetet, också internationellt. Finland är en av initiativtagarna till initiativet för öppenhet i internationellt bistånd (International Aid Transparency Initiative, IATI).

IATI:s syfte är att samla in och offentliggöra information om utvecklingssamarbete i begripligt och jämförbart format. Över 130 aktörer inom utvecklingssamarbetet, allt från stater till stiftelser och föreningar, har redan förbundit sig till initiativet. Målet är att skapa en gemensam standard för öppen data för olika typer av aktörer. Om alla rapporterar om sina utbetalningar och resultat på ett enhetligt sätt är det enklare att göra jämförelser och öppenheten i kommunikationen ökar.

Takaisin ylös