Merikasarmi, PL 176, 00023 Valtioneuvosto
Vaihde: 0295 16001
Kaikki yhteystiedot

Investointituki kehitysmaille

Investointituki kehitysmaille -rahoitusinstrumentti (Public Sector Investment Facility, PIF) on yksi Suomen kehityspoliittisista rahoitusinstrumenteista. Uusi tukimuoto korvaa aiemmat korkotukiluotot.

Seuraava investointituki kehitysmaille (Public Sector Investment Facility, PIF) -instrumentin lausuntokierros konseptipapereille sulkeutuu 17.9.2018. Konseptipaperi tulee osoittaa ulkoministeriölle ja lähettää sähköpostiosoitteeseen pif@formin.fi. Määräajan jälkeen saapuneita konseptipapereita ei käsitellä.

Instrumentin tavoitteena on tukea kehitysmaiden julkisen sektorin investointeja, jotka ovat YK:n kestävän kehityksen tavoitteiden mukaisia ja joissa hyödynnetään suomalaista osaamista ja teknologiaa.

Investointihankkeiden tulee perustua kohdemaan omiin kansallisiin kehitystarpeisiin ja kohdemaalla on päävastuu hankkeen kokonaiskustannuksista. Instrumentin kautta tuetaan kehitysyhteistyövaroin investointihankkeen ostohintaa ja hankkeen rahoitukseen järjestetyn vientiluoton korkoa, jolloin investoinnin kulut kehitysmaalle alenevat merkittävästi.

Ulkoministeriö vastaa rahoitustuen myöntämisestä PIF-instrumentin varoista. Suomen virallisena vientitakuulaitoksena toimiva Finnvera puolestaan vastaa ostajaluottotakuun myöntämisestä investointiluotolle. Suomen tuki edellyttää selkeitä kehitysvaikutuksia.

PIF-instrumentti on myös yksi UM:n hallinnoimista Team Finland -instrumenteista ja sen käytössä tehdään tiivistä yhteistyötä muiden Team Finland -toimijoiden kanssa.

YK:n vuoden 2014 maailman investointiraportin mukaan kehitysmaiden tulisi investoida vuositasolla n. 3 3004 500 miljardia dollaria, jotta ne voisivat saavuttaa kestävän kehityksen tavoitteet tärkeimmillä sektoreilla ennen vuotta 2030. Uuden instrumentin kautta Suomi on mukana vastaamassa investointitarpeeseen.

Tuen periaatteet:

Investointituki kehitysmaille -instrumentti perustuu lakiin kehitysmaihin myönnettävistä korkotukiluotoista (1114/2000), valtioneuvoston asetukseen (1253/2000) , vientitakuulakiin (422/2001) sekä OECD:n vientiluottosopimukseen.

Sillä voidaan rahoittaa julkisen sektorin hankkeita Finnveralle vientiluottotakuukelpoisissa vähiten kehittyneissä (LDC), matalan tulotason (LIC) ja alemman keskitulotason (LMIC) maissa.

PIF-investointiluotot kuuluvat kansainvälisesti niin sanottuihin sekaluottoihin, joissa on yhdistetty kehitysyhteistyörahoitusta ja vientiluottoja. PIF -rahoitus edellyttää, että hanketoteuttaja on Suomessa rekisteröity yritys ja hankkeessa on Finnveran hyväksymä riittävä suomalainen sisältö.

Kehitysmaa ottaa Finnveran takaaman lainan kaupalliselta pankilta investointia varten ja ulkoasiainministeriö maksaa lainan korot ja osan kauppasummasta niin, että OECD:n vaatima 35–50 prosentin lahjaosuus julkisesti tuetulle vientiluotolle täyttyy.

PIF hankkeiden tulee olla taloudellisesti, yhteiskunnallisesti ja ympäristön kannalta kestäviä ja yhteensopivia kohdemaan omien kehitysohjelmien kanssa. Instrumentilla rahoitetaan investointeja, jotka tukevat kohdemaiden toimia kohti YK:n kestävän kehityksen tavoitteita (Agenda 2030).

Tukea voidaan myöntää investointeihin, jotka kohdistuvat esimerkiksi sosiaali-, vesihuolto-, energia-, cleantech-, tai muille kehitysyhteistyökelpoisille sektoreille. Hankkeiden tulee olla linjassa Suomen kehityspoliittisten linjausten (ml. ihmisoikeus- ja tulosperustaisuutta koskevien ohjeiden) kanssa.

Miten toimitaan?

Hankkeen idea ja perustiedot voidaan esivalmisteluvaiheessa esittää ulkoministeriölle ns. konseptipaperilla. Konseptipaperin voi toimittaa hankkeen toteuttamisesta kiinnostunut suomalainen yritys, kohdemaan julkisen sektorin toimija, hankkeen rahoittamisesta kiinnostunut rahoituslaitos tai kohdemaassa tai kolmannessa maassa toimiva yritys.

Ulkoasiainministeriö ilmoittaa verkkosivuillaan vuosittain ajankohdat, jolloin ulkoasiainministeriö käsittelee ja antaa lausunnon alustavasta hankeideasta.

Vuoden 2017 lausuntokierros sulkeutui 1.10.2017.

Viejä tai luottolaitos toimittaa Finnveralle ostajaluottotakuun hakemuksen. Hakemuslomake ja tietoa ostajaluottotakuusta on saatavilla Finnveran verkkosivuilla.

Ulkoasiainministeriö arvioi hankkeiden toteuttavuuden, valvoo hankintamenettelyä ja tekee päätöksen PIF-tuen myöntämisestä. Finnvera tekee vientiluotolle takuupäätöksen, jolla taataan luottoon liittyvät riskit.

Luoton myöntäjänä voivat toimia suomalaiset tai muut Euroopan talousalueella toimiluvan saaneet luottolaitokset, jotka täyttävät Finnveran niille asettamat ehdot. Luottojen myöntämisestä noudatetaan OECD:n vientiluottokonsensuksen periaatteita. Niiden mukaan luottoja voidaan myöntää hankkeille, jotka ovat liiketaloudellisesti kannattamattomia, mutta kansantaloudellisesti kannattavia.

Liiketaloudellinen kannattamattomuus tarkoittaa sitä, ettei luotonsaaja saa itse hankkeen myötä niin paljon tuloja, että voisi maksaa kaupallisten luottojen ehtojen mukaiset kulut. Kannattamattomuus voi joissakin tapauksissa tarkoittaa myös sitä, ettei hankkeen rahoittamiseksi ole saatavana kaupallista rahoitusta.

Kysymyksiä ja vastauksia investointituki kehitysmaille -instrumentista löydät täältä.

Tämä dokumentti

Päivitetty 7.3.2018

Takaisin ylös