Sjöekipaget, PB 176, 00023 Statsrådet, Finland
tel: +358 295 350 000
Alla kontaktuppgifter | Så hittar du till ministeriet

Klimatsamarbete

Klimatförändringen förutspås öka den årliga nederbörden i Finland. Foto: MEK-imageKlimatförändringen förutspås öka den årliga nederbörden i Finland. Foto: Mek-image

Finlands klimatpolitik bedrivs av flera aktörer på flera nivåer. På internationell nivå sker förhandlingarna inom ramarna för FN-konventionen UNFCCC, där Finland förhandlar som medlem av EU.
På nationell nivå fördelas Finlands klimatpolitiska arbete på olika ministerier, och beslutsmakten innehas av statsrådet och riksdagen.

Arbetsfördelningen mellan ministerierna

Utrikesministeriet svarar för de förpliktelser som hör till utrikesförvaltningen och deltar inom dessa ramar i internationella klimatförhandlingar. Till utrikesministeriets sektorer hör:

  • Internationell klimatfinansiering
  • Utvecklingsländernas anpassningsfrågor
  • Att förbättra utvecklingsländernas handlingsberedskap
  • Att förhindra skogsbortfall och att skogarnas tillstånd försvagas i utvecklingsländer (REDD+)
  • Mekanismen för ren utveckling (CDM)
  • Att bedöma klimatförändringens utrikespolitiska konsekvenser
  • Handelspolitik
  • Avtalsrättsliga frågor

Utrikesministeriet fungerar som nationell myndighet för mekanismen för ren utveckling i Finland och övervakar förverkligandet av CDM-projekt.

Miljöministeriet har det huvudsakliga ansvaret för beredningen och koordineringen av Finlands ståndpunkter men arbetet görs tillsammans med de andra ministerierna.

Arbets- och näringsministeriet ansvarar för beredningen av Finlands nationella klimatmålsättningar och EU-utsläppshandeln.

Jord- och skogsbruksministeriet ansvarar tillsammans med kommunikationsministeriet för klimatärenden inom sina förvaltningsområden.

Takaisin ylös