Sjöekipaget, PB 176, 00023 Statsrådet, Finland
Växel: +358 295 16001
Alla kontaktuppgifter
Pressmeddelanden, 16.2.2011

Två avgöranden från Europeiska människorättsdomstolen gällande Finland om kränkning av respekten för privat- och familjeliv

Pressmeddelande 48/2011
15.2.2011

Europeiska domstolen för de mänskliga rättigheterna har i dag gett två avgöranden gällande Finland, enligt vilka rätten till skydd för privat- och familjeliv vilken garanteras i artikel 8 i Europeiska konventionen om skydd för de mänskliga rättigheterna hade kränkts.

I båda fallen var det frågan om att det inte i lagen finns tillräckliga rättsskyddsmedel som på förhand eller i efterhand kan användas för beslut om husrannsakan.

I det första fallet var det frågan om en husrannsakan i ett advokatkontor och om beslag i samband med husrannsakan. I det andra fallet var det frågan om en husrannsakan hemma hos en person som misstänktes för brott och om beslag i samband med husrannsakan.

Människorättsdomstolen konstaterade i båda fallen att de ändringssökandes rätt till respekt för sina hem hade kränkts, eftersom tillstånd för husrannsakan inte hade begärts på förhand och de inte i efterhand hade möjlighet att få beslutet om husrannsakan och sättet på vilket husrannsakan gjordes effektivt utrett i domstol.

Människorättsdomstolen ansåg att även om man skulle kunna säga att det finns en allmän rättslig grund för nämnda åtgärder stadgas inte i lagen om tillräckliga rättsliga garantier vare sig för situationen före beviljandet av tillstånd för husrannsakan eller för situationen efter husrannsakan. Därmed förvägrades de ändringssökande den miniminivå på skydd som de enligt rättsstatsprincipen har rätt till i ett demokratiskt samhälle.

Människorättsdomstolen ansåg att under dessa omständigheter kan man inte säga att ifrågavarande åtgärder genomfördes ”med stöd av lag” på det sätt som avses i artikel 8 stycke 2 i Europeiska konventionen om skydd för de mänskliga rättigheterna.

Människorättsdomstolen ålade staten att i det första fallet betala den ändringssökande 4 000 euro i ersättning för immateriell skada och 2 500 euro i ersättning för rättegångskostnader och i det senare fallet betala den ändringssökande 3 000 euro i ersättning för immateriell skada och 2 500 euro i ersättning för rättegångskostnader.

Närmare upplysningar: lagstiftningssekreterare Katja Kuuppelomäki, tfn 09 1605 5648, enheten för människorättsdomstols- och konventionsärenden

 

Detta dokument

Uppdaterat 16.2.2011

Takaisin ylös