Merikasarmi, PL 176, 00023 Valtioneuvosto
Vaihde: 0295 16001
Kaikki yhteystiedot

Evaluointiraportti 2012:1: Country Programme between Finland and Nicaragua

pdfEvaluation report 2012:1: Country Programme between Finland and Nicaragua

Raportin liitteet

Tekijät: Julian Caldecott, Fred van Sluijs, Benicia Aguilar, Anu Lounela

ISBN  978-951-724-983-6 (painettu)
ISBN 978-951-724-984-3 (pdf)
ISSN 1235-7618

Evaluoinnin tarkoitus on selvittää Suomen kehityspolitiikan ja Nicaraguan kanssa tehdyn yhteistyön välisiä ohjelmointimekanismeja viime vuosikymmenen aikana. Toimintaan vaikuttivat vuosien 1998, 2001, 2004 ja 2007 kehityspoliittiset ohjelmat. Analyysissa käytettiin 14:ää kriteeriä. Työ tarkasteli kahta selkeää vaihetta: aika ennen ja jälkeen vuoden 2007 alkua, jolloin Nicaraguassa radikaali sandinistihallinto pääsi valtaan ja lähti toteuttamaan edeltäjiään ehdottomampaa ja köyhyyteen enemmän keskittynyttä ohjelmaa.

Ensimmäistä vaihetta vastaavan Suomen maaohjelman pääteemat olivat terveyden, maaseutukehityksen ja paikallishallinnon tuki ja yleinen budjettituki (GBS), paikallisen yhteistyön määräraha (PYM) sekä vammais- ja ympäristöalojen ohjelmat. Suomen vuoden 2004 kehityspoliittinen ohjelma johti siihen, että kolme pääteemaa säilytettiin GBS:n ja PYM:n ohella – muista ohjelmista luovuttiin vaiheittain. Samaan aikaan edustusto kehitti kolmen tärkeimmän teeman sektoriohjelmia (SWAp). Paikallishallinnon tukiohjelma vastasi yhteistyöhallituksen politiikassa painopisteeksi määritellyn hallinnon hajauttamisen tavoitteeseen. Myös poliittinen vuoropuhelu integroitiin ohjelmointiin. SWAp ja GBS miellettiin malliesimerkiksi Pariisin julistuksen toimeenpanosta. PYM tuki kansalaisyhteiskunnan täydentävää työtä.

Toisessa vaiheessa Nicaraguan ja Suomen näkemykset eriytyivät yhä enemmän. Vuoden 2007 kehitypolitiikan mukaisesti Suomen edustusto ja ulkoasiainministeriö (UM) laativat alkuvuodesta 2008 toimeenpanosuunnitelman (CAP) Nicaragualle. Siinä tuettiin kolmea SWAp:a, GBS:a ja hyödynnettiin PYM-instrumenttia. Nicaraguan hallitus uudisti jälleen hallintoaan, mikä aiheutti hallintoon keskittyneen SWAp:n epäonnistumisen vuonna 2009. Korvatakseen sekä SWAP:n että PYM:n, Suomi otti käyttöön uusia järjestelyjä rahoittaakseen kansalaisyhteiskunnan hallinto- ja ihmisoikeushankkeita mikä näytti valtavirtaistavan läpileikkaavat teemat, mutta samalla polarisoivan tilanteen, joka johti jännitteisiin hallituksen kanssa ja vahingoitti kansalaisyhteiskuntaa.

Muut hallintoon ja oikeuksiin liittyvät erimielisyydet hallituksen ja avunantajien välillä johtivat siihen, että Suomi ja jotkin muut avunantajat jäädyttivät GBS:n ja useat avunantajat lähtivät maasta. Hallituksen köyhyyden poistamiseen keskittyneen politiikan Nicaragua country programme mukaiset terveyden ja maaseutukehityksen SWAp:t jatkuivat ainoina aiemmasta viidestä ohjelmasta. GBS:n lakkauttaminen oli erityisen merkittävää, sillä se oli arvioitu ratkaisevaksi köyhyyttä koskevan dialogin kannalta ja parhaaksi avun muodoksi yhteiskunnallisten tavoitteiden edistämisessä. Maaohjelman lopputuloksen katsotaan johtuvan kokemattoman yhteistyöhallituksen ehdottomuudesta yhdistettynä dialogin epäonnistumiseen hallituksen ja avunantajien välillä.

Avainsanat: Nicaragua, sandinistit, kehitysyhteistyöpolitiikka, maakohtainen ohjelmointi, kansalaisyhteiskunta

Liitteet

pdfAnnex 2 Persons and institutions consulted

pdfAnnex 3 Other documents consulted

pdfAnnex 4 Nicaraguan events, highlights 2003-2011

pdfAnnex 5 Net aid flows to Nicaragua 2008-2009

Tämä dokumentti

Päivitetty 23.3.2012

Takaisin ylös