Merikasarmi, PL 176, 00023 Valtioneuvosto
Vaihde: 0295 16001
Kaikki yhteystiedot
Lehdistötiedotteet, 6.3.2012

Euroopan ihmisoikeustuomioistuimelta tuomio laillisuusperiaatetta koskevassa asiassa

Tiedote 48/2012
6.3.2012

Euroopan ihmisoikeustuomioistuin (EIT) on tänään antanut Suomea koskevan tuomion, jonka mukaan Euroopan ihmisoikeussopimuksen (EIS) 7 artiklaa ei ole loukattu.

Tapauksessa valittaja oli tuomittu hovioikeuden vuonna 2007 ja korkeimman oikeuden vuonna 2009 antamilla tuomioilla rangaistukseen törkeästä kätkemisrikoksesta sekä menettämään virkansa. Edellä mainitulla korkeimman oikeuden tuomiolla A oli tuomittu rangaistukseen törkeästä velallisen petoksesta, joka muodosti esirikoksen valittajan syyksi luettuun törkeään kätkemisrikokseen nähden.

Korkein oikeus totesi, että A oli konkurssimenettelyssä pesäluetteloa vannoessaan jättänyt omaisuutta ilmoittamatta ja tuomitsi tämän törkeästä velallisen petoksesta. Vuonna 2009 korkein oikeus purki tuomion A:n osalta siltä osin, kun hän oli katsottu syyllistyneen törkeään velallisen petokseen. Tuomion purkaminen perustui siihen, että A:n oikeutta olla myötävaikuttamatta oman syyllisyytensä selvittämiseen (itsekriminointisuoja) oli rikottu. Valittaja haki tuomionpurkua kätkemisrikoksen osalta, mutta korkein oikeus hylkäsi hakemuksen vuonna 2010.

Valittaja valitti EIT:een siitä, että liitännäisestä teosta ei tule voida tuomita rangaistusta ilman esitekoa eli että häntä ei voitaisi katsoa syylliseksi kätkemisrikokseen ja tuomita siitä rangaistusta, koska esitekoa koskeva syyte on hylätty päätekijän osalta.

EIT totesi ratkaisussaan, että korkein oikeus oli uuden tilanteen edessä ja joutui ensimmäistä kertaa ottamaan kantaa siihen, olisiko itsekriminointisuojalla vaikutuksia myös muihin asiaan liittyviin henkilöihin nähden. Kansallisessa lainsäädännössä tai oikeuskäytännössä ei tätä kysymystä oltu aikaisemmin käsitelty.

Lisäksi EIT totesi, ettei se lähtökohtaisesti kyseenalaista kansallisen lainsäädännön tulkintaa ja soveltamista, ellei kyseessä ole ollut kansallisen lain ilmiselvä soveltamatta jättäminen tai sen mielivaltainen soveltaminen. EIT katsoi, että korkein oikeus sai harkintavaltansa puitteissa pysyttää voimassa valittajan tuomion myös muuttuneissa olosuhteissa.

EIT totesi lisäksi, että myöskään valittajan viraltapano ei rikkonut EIS:n 7 artiklaa.
Se jätti valituksen EIS:n 6 artiklan mukaisen oikeudenmukaisen oikeudenkäynnin osalta tutkimatta.

Lisätietoja: lainsäädäntöneuvos Päivi Rotola-Pukkila, ihmisoikeustuomioistuin- ja -sopimusasioiden yksikkö, puh. 09 1605 5725

Tämä dokumentti

Päivitetty 6.3.2012

Takaisin ylös