Sjöekipaget, PB 176, 00023 Statsrådet, Finland
Växel: +358 295 16001
Alla kontaktuppgifter
Pressmeddelanden, 28.6.2012

Professor Niklas Bruun återinvald i FN:s kommitté mot diskriminering av kvinnor

Pressmeddelande 158/2012
27.6.2012

Professor Niklas Bruun vid Helsingfors universitet har återinvalts i översynsorganet för FN-konventionen om avskaffande av all slags diskriminering av kvinnor (Committee on the Elimination of Discrimination against Women, CEDAW ).

CEDAW-kommittén övervakar de framsteg som skett i genomförandet av FN:s konvention om avskaffande av all slags diskriminering av kvinnor, (CEDAW-konventionen) och behandlar individuella klagomål som lämnats in till kommittén om kränkningar av de rättigheter som erkänns i konventionen.

Kommittén har 23 medlemmar och i slutet av detta år utgår mandatperioden för 11 av dem. Vid valet tisdagen den 26 juni i New York valdes bland 25 kandidater 11 nya medlemmar för en fyraårsperiod som börjar den 1 januari 2013. En del av de invalda är helt nya medlemmar, andra blev liksom professor Bruun återinvalda. Kommittémedlemmarna är självständiga sakkunniga och de ska vara behöriga inom området för CEDAW-konventionen.

De stater som anslutit sig till CEDAW-konventionen kan ställa upp kandidater till valet av medlemmar av CEDAW-kommittén. Professor Bruun var kandidat både för Finland och för de andra nordiska länderna.

Professor Bruun har en gedigen erfarenhet av internationell rätt, arbetsrätt och jämställdhetsärenden både från Finland och internationellt. Bruun har varit medlem av CEDAW-kommittén sedan 2009. Han har fått erkännande för sitt sakkunniga, aktiva och konstruktiva deltagande i kommittéarbetet. Sedan 2011 har Bruun också varit medlem av den arbetsgrupp i kommittén som behandlar individuella klagomål. Bruun är den enda mannen i CEDAW-kommittén.

I de övriga översynsorganen för FN:s människorättskonventioner finns för närvarande inga finska medlemmar.

Ytterligare information: utrikessekreterare Suvikki Silvennoinen, enheten för politiska frågor gällande mänskliga rättigheter, tfn 09 1605 5320, e-post fornamn.efternamn@formin.fi, och professor Niklas Bruun, tfn 050 599 6801, e-post fornamn.efternamn@helsinki.fi

Detta dokument

Uppdaterat 28.6.2012

Takaisin ylös