Sjöekipaget, PB 176, 00023 Statsrådet, Finland
tel: +358 295 350 000
Alla kontaktuppgifter | Så hittar du till ministeriet
Resemeddelanden, 17.3.2016

Nepal: resemeddelande

Risknivå

Iaktta normal försiktighet

Ytterligare uppgifter om risknivån

Var särskilt försiktig vid gränstrakterna mellan Nepal och Indien och undvik onödiga resor dit. Oroligheterna i vissa delar av Terai-dalen fortsätter alltjämt. Följ myndigheternas anvisningar.

Aktuellt

Utrikesministeriets resemeddelanden är rekommendationer. För resebeslut ansvarar alltid resenären själv. De lokala myndigheterna har det primära ansvaret för säkerheten för alla människor som vistas inom landets område. I nödsituationer ansvarar de lokala myndigheterna för eftersöknings- och räddningsuppdrag. Utrikesministeriet och Finlands utlandsbeskickningar undsätter finländare i enlighet med lagen om konsulära tjänster. http://www.finlex.fi/sv/laki/ajantasa/1999/19990498

Utrikesministeriet rekommenderar att du gör en reseanmälan https://matkustusilmoitus.fi/public_html?command=browse=sv före resan, särskilt om du reser på egen hand. Man ska inte åka på utlandsresa utan en heltäckande reseförsäkring. Kontrollera försäkringsvillkor och försäkringens giltighet före resan.

Allmänna säkerhetsläget

Gränstrafiken mellan Nepal och Indien var avbruten från september 2015 till februari 2016. Avbrottet ledde till brist på bränsle (diesel, bensin, flytgas), livsmedel och mediciner i Nepal. Nu när gränsen åter har öppnats för trafik är situationen så småningom på väg att normaliseras.

Den som reser i Nepal stöter på många utmaningar på grund av landets bristfälliga infrastruktur och instabiliteten som beror på politiska oroligheter.

Oroligheterna i vissa delar av låglandet Terain i södra Nepal fortsätter och har också lett till våldsamma sammandrabbningar. Resenärer uppmanas att undvika demonstrationer och stora folksamlingar.

Olika politiska grupperingar i Nepal ordnar ofta generalstrejker med varierande utbredning. Under strejkerna är butiker, banker och myndigheter vanligtvis stängda och trafiken stannar upp. Taxitrafiken fungerar inte heller när det är strejk. Det informeras dåligt om strejkerna, vilka områden de berör och när de börjar och slutar. Vi uppmanar resenärer att i sina reseplaner beakta eventuella strejker och konsekvenserna av dem för lokaltrafiken och tillgången till livsmedel. Undvik demonstrationer och stora folksamlingar.

Polisens nödnummer är 100 och brandkårens 101. Med tanke på eventuella språksvårigheter kan det vara skäl att kontakta turistpolisens journummer som är (+977) 01 4247041.

Brottsligheten

Undvik att röra dig ensam efter mörkrets inbrott eller i skogsområdena i närheten av Kathmandudalen.

Det händer att det utförs inbrott och rån i bostäder, i hotellrum och längs med populära vandringsleder. Säkerhetsåtgärderna i hus och hotell är ofta anspråkslösa.

Brottsanmälan måste göras personligen till Nepals turistpolis. För att få ett nytt pass krävs det också att man gjort en polisanmälan.

Om ditt pass blir stulet måste du se till att en polisrapport görs, besöka ambassaden och skaffa ett nytt visum. Det är bra att under hela resan ha med sig en kopia av visumet eller kvittot man fick då man skaffade det, för att underlätta om ett nytt visum måste skaffas.

Tourist Police Unit Kathmandu
Bhrikutimandap, Exhibition Road
Kathmandu
tfn +977 1 4247041
Öppet dygnet runt

Tourist Police Unit Pokhara
Lakeside
Pokhara
tfn +977 61 462761
Öppet dygnet runt

Trafiken

Nepal har vänstertrafik. Vägarna är smala och i dåligt skick. Vägnätet mellan städerna drabbas av jordskred på grund av monsunregn och reparationen av skadorna tar lång tid. Speciellt bussarnas säkerhetsnivå är dålig och olyckor är vanliga. Det är inte säkert att resa med nattbussar.

För att köra bil krävs internationellt körkort. Man bör ha med kortet då man kör, på samma sätt som alla papper som gäller bilen. Utlänningar som är med om trafikolyckor anses så gott som alltid ha orsakat olyckan. Skadeståndskraven är ofta stora.

Kom ihåg att fordon sällan är försäkrade om du hyr motorcykel eller moped. Den som hyr fordonet ansvarar för alla eventuella skador. Vi avråder från att lämna passet i pant vid fordonsuthyrning.

Det kan tidvis vara svårt att ta sig runt på grund av bränslebristen. Man kan bli tvungen att betala högre avgifter än normalt för taxi och kollektiva trafikmedel då det är som svårast att få tag på bensin.

Nepal har inget järnvägsnät, utan man kan endast ta sig fram i landet på landsvägarna eller med flyg.

Det har inträffat flera flygolyckor i Nepal under de senaste åren på grund av svåra väderleksförhållanden, gamla flygplan och bristfälliga säkerhetsrutiner. Flygen försenas eller inhiberas ibland på grund av dåligt väder. Flera av de lokala flygbolag som opererar i Nepal finns med på EU:s svarta lista över bolag med flygförbud: http://ec.europa.eu/transport/modes/air/safety/air-ban/.

Naturförhållanden

Nepals topografi är tredelad: Teraiområdet nära gränsen mot Indien är flackt, Himalayaregionen vid gränsen mot Kina är bergig. Mellan dem ligger det så kallade kuperade området. Temperaturerna varierar mycket beroende på plats och årstid. De kallaste månaderna är december–januari, då nattemperaturerna till och med i det kuperade området kan sjunka till under noll. Å andra sidan kan dagstemperaturen till och med under vintermånaderna stiga till långt över tio grader.

Den bästa tiden att resa till Nepal är mars–april och oktober–november. Monsunregnen börjar oftast i slutet av juni och fortsätter till början av september. Monsunregnen orsakar översvämningar och jordskred som kan blockera vägarna i många dagar. Av den orsaken kan det vara farligt att resa på landsbygden under regnperioden. Webbplatsen Meteorological Forecasting Division har väderprognoser på engelska.

Nepal är beläget i ett jordbävningsområde. Landet är bristfälligt förberett på jordbävningar och det finns inte tillräckligt med mediciner och räddningsmateriel. Flygplatserna blir med stor sannolikhet oanvändbara vilket gör det svårt att få hjälp utifrån. Det innebär också mycket störningar i flygtrafiken.

Kontrollera din researrangörs plan för jordbävningar. Bekanta dig också med webbplatsen Nepals seismologiska institut och med Nepals nationella jordbävningsteknologisällskaps sidor:

National Seismological Centre: http://www.seismonepal.gov.np
National Society of Earthquake Technology – Nepal (NSET): http://www.nset.org.np/nset2012/index.php/home

Ambassaden har inte något beredskapslager för finländska eller EU-medborgare som reser till Nepal.

Den som tänker bosätta sig i Nepal uppmanas att besöka ambassaden personligen och bekanta sig med ambassadens beredskapsplan.

Ge dig inte ut och vandra ensam. Använd bara kända och beprövade resebyråer. Det finns många olika vandringsrutter, en del går i områden där mobilnätet inte fungerar. Ta i planeringsskedet reda på möjligheten att använda satellittelefon under vandringen.

Hälsoläget

Det är bäst att vara beredd på turistdiarré. Livsmedelshygienen i Nepal är dålig och man kan inte lita på kylkedjan. Undvik kranvattnet. Arbetstagarna på restauranger har inte alltid nödvändig kompetens för hygienisk mattillredning.

De som lider av sjukdomar i andningsvägarna får lätt symtom beroende på orenheter i luften. Speciellt i Kathmandudalen stiger luftens småpartikelvärden kraftigt månaderna innan monsunen.

En heltäckande reseförsäkring är nödvändig. Sjukdoms- och dödsfall som förutsätter hemfärd är dyra och svåra att ordna utan privat reseförsäkring. Kontrollera innan resan vad din reseförsäkring täcker.
I Nepal når många sjukhus inte västerländsk standard. I Kathmandu finns några kliniker av bättre standard där man får vaccin och vård av de vanligaste turistsjukdomarna.

Norvic International Hospital
Thapathali, Kathmandu
tfn. +977 1 4101600 (emergency 24/7) +977 1 425 8554 / 425 2922 (hotline 24/7)
http://www.norvichospital.com/

Ciwec Clinic
Lazimpat
tfn +977 1 4424 111 / 4424 242 / 4435 232
http://ciwec-clinic.com/

Nepal International Clinic
Durbar Marg
tfn +977 1 4434 642
http://110.44.115.110/nic/index.php

Kontrollera alltid innan du reser vilka smittsamma sjukdomar som finns på resmålet och vilka vaccin som behövs. Du hittar information på följande webbplatser:

* Institutet för hälsa och välfärd, hälsoinformation för resenärer på finska "Matkailijan terveysopas" https://www.thl.fi/fi/web/infektiotaudit/ohjeet-ja-saadokset/matkailijan-terveysopas
* Världshälsoorganisationen WHO http://www.who.int/en/
* Europeiska smittskyddsmyndigheten http://www.ecdc.europa.eu

Lokala lagar och seder

Nepals rättssystem skiljer sig från det finska också gällande straffen. Särskilt straffen för narkotikabrott är stränga, och förhållandena i de lokala fängelserna dåliga.

Inresebestämmelser

Utrikesministeriet ansvarar inte för främmande staters inresebestämmelser, såsom villkor för passets giltighet eller viseringsskyldigheter. Aktuella inresebestämmelser bör kontrolleras med mållandets myndigheter, till exempel med landets närmaste beskickning.

Finska medborgares resedokument http://formin.finland.fi/public/default.aspx?nodeid=15711&contentlan=3&culture=sv-FI

Kontaktuppgifter

Finlands ambassad, Katmandu

Bansidhar Marg 17
Bishalnagar
KATHMANDU
NEPAL
+977 144 172 21


Jour:
När ambassaden inte har öppet kan du i nödfall kontakta utrikesministeriets konsulära jour: tfn +358 9 1605 5555, fax +358 9 629 840, e-post paivystys.um@formin.fi.

Detta dokument

Uppdaterat 17.3.2016

Takaisin ylös