Sjöekipaget, PB 176, 00023 Statsrådet, Finland
tel: +358 295 350 000
Alla kontaktuppgifter | Så hittar du till ministeriet
Resemeddelanden, 20.4.2016

Östtimor: resemeddelande

Risknivå

Iaktta särskild försiktighet

Avvikande risknivå

Viqueque: Undvik icke nödvändiga resor

Ytterligare uppgifter om risknivån

Risk för våldsamheter och för plötsligt försämrat säkerhetsläge. Var mycket försiktig, undvik demonstrationer och folksamlingar. Undvik onödigt resande till Viquequeområdet.

Aktuellt

Utrikesministeriets resemeddelanden är rekommendationer. För resebeslut ansvarar alltid resenären själv. De lokala myndigheterna har det primära ansvaret för säkerheten för alla människor som vistas inom landets område. I nödsituationer ansvarar de lokala myndigheterna för eftersöknings- och räddningsuppdrag. Utrikesministeriet och Finlands utlandsbeskickningar undsätter finländare i enlighet med lagen om konsulära tjänster. http://www.finlex.fi/sv/laki/ajantasa/1999/19990498

Utrikesministeriet rekommenderar att du gör en reseanmälan https://matkustusilmoitus.fi/public_html?command=browse=sv före resan, särskilt om du reser på egen hand. Man ska inte åka på utlandsresa utan en heltäckande reseförsäkring. Kontrollera försäkringsvillkor och försäkringens giltighet före resan.

Allmänna säkerhetsläget

Det interna läget i Östtimor har stabiliserats men det finns fortfarande en risk för att våldsamheter bryter ut och säkerhetsläget plötslig försämras.

Särskilt i Dili men också på andra håll i Östtimor finns flera ungdomsgäng, och utlänningar kan råka ut för trakasserier. Uppgörelser mellan gängen kan också förekomma. Bilar som körts av utlänningar har trakasserats och man bör hålla bilfönstren stängda och dörrarna låsta. Undvik att köra på avlägsna vägar med lite trafik, i synnerhet när det är mörkt.

Då man reser utanför Dili lönar det sig att försäkra sig om det lokala säkerhetsläget på förhand.
Finland har ingen representation i Östtimor, och frågor som gäller Östtimor sköts av Finlands ambassad i Jakarta. I nödfall kan finska medborgare vända sig till Portugals ambassad i Dili.

Telefonnumret till Portugals ambassad i Dili är +670 3311520, och ambassadens konsulat har öppet vardagar klockan 8.30–12.30 och 14:00-18:00. Ambassaden ligger i centrala Dili på gatan Presidente Nicolau Lobato. Vi rekommenderar att finländare som tillfälligt bosätter sig i Östtimor meddelar sina kontaktuppgifter till Portugals ambassad eller den finska ambassaden i Jakarta för att underlätta vid eventuella krissituationer.

Brottsligheten

Utlänningar har nu och då utsatts för fickstölder och rån och särskilt kvinnor för sexuella trakasserier. Bär inte med dig värdeföremål eller stora summor pengar.

Undvik att röra dig ensam utomhus när det är mörkt.

Trafiken

Till Östtimor kan man flyga från Indonesien, Australien eller Singapore. Det finns en markförbindelse från Västtimor i Indonesien. Det går inte att ta sig till Östtimor sjövägen. Mellan Dili och Oecusse (Östtimors exklav på Västtimors sida) finns färjeförbindelse.

Östtimor har vänstertrafik, trafikkulturen är outvecklad och trafikbeteendet oberäkneligt. Vägnätet är i dåligt skick och kraftiga regn och översvämningar kan orsaka vägavbrott. Undvik att köra när det är mörkt. Var försiktig om du använder taxi eller kollektivtrafik.

Naturförhållanden

Klimatet i Östtimor är tropiskt och temperaturen är konstant året om. Regnperioden infaller normalt i november-april, och då förekommer störtregn som kan orsaka översvämningar. Också stormar kan förekomma på landets sydkust under regnperioden.

Östtimor är beläget i ett seismiskt aktivt område så jordbävningar kan förekomma. På Helsingfors universitets seismologiska instituts webbplats hittar du direktiv för jordbävningssituationer: http://www.helsinki.fi/geo/seismo/matkaohjeita/index.html

Särskilda säkerhetsrisker

Utlänningar utsätts ofta för sexuella trakasserier.

Vissa religiöst eller kulturellt värdefulla sevärdheter kräver besökstillstånd. Ta reda på tillståndskraven av de lokala myndigheterna.

På Östtimors havsstränder och i de inre vattendragen förekommer krokodiler. Det har rapporterats om aggressiva krokodiler särksilt i landets östliga delar och på den södra kusten.

Hälsoläget

Olika myggburna sjukdomar så som malaria, denguefeber och japansk encefalit förekommer i Östtimor, i synnerhet under regnperioden. Myggbett kan bäst undvikas genom skyddande klädsel och insektgift, och genom att sova under moskitnät. Ta reda på behovet av vaccinationer och eventuell malariaprofylax i god tid före du reser.

Sjukdomar och parasiter på grund av förorenat vatten och förorenad mat är vanliga. Kranvattnet är inte drickbart. Vi rekommenderar att man tvättar händerna noggrant och desinficerar dem. El- och vattenavbrott förekommer ofta i hela landet.

Hälsovården i Östtimor är primitiv. Om du reser dit behöver du en heltäckande reseförsäkring. Om man behöver krävande sjukvård måste man evakueras ur landet med flyg, vilket är mycket dyrt.
Om man anländer från ett land där gula febern förekommer måste man kunna intyga att man har vaccinerats mot den (internationellt vaccinationskort).

Kontrollera alltid innan du reser vilka smittsamma sjukdomar som finns på resmålet och vilka vaccin som behövs. Du hittar information på följande webbplatser:

* Institutet för hälsa och välfärd, hälsoinformation för resenärer på finska "Matkailijan terveysopas" https://www.thl.fi/fi/web/infektiotaudit/ohjeet-ja-saadokset/matkailijan-terveysopas
* Världshälsoorganisationen WHO http://www.who.int/en/
* Europeiska smittskyddsmyndigheten http://www.ecdc.europa.eu

Lokala lagar och seder

Östtimors narkotikalagstiftning är synnerligen sträng.

Man klär sig och uppför sig konservativt och det är inte acceptabelt att visa ömhetsbetygelser offentligt.

Inresebestämmelser

Utrikesministeriet ansvarar inte för främmande staters inresebestämmelser, såsom villkor för passets giltighet eller viseringsskyldigheter. Aktuella inresebestämmelser bör kontrolleras med mållandets myndigheter, till exempel med landets närmaste beskickning.

Finska medborgares resedokument http://formin.finland.fi/public/default.aspx?nodeid=15711&contentlan=3&culture=sv-FI

Östtimors förvaltnings förteckning över beskickningar i landet: http://timor-leste.gov.tl/?p=142&lang=en&I=1

Kontaktuppgifter

Finlands ambassad, Jakarta

Menara Rajawali, 9th floor
Jl Mega Kuningan
Lot 5.1, Kuningan

INDONESIA
+62 212 939 3000


Jour:
När ambassaden inte har öppet kan du i nödfall kontakta utrikesministeriets konsulära jour: tfn +358 9 1605 5555, fax +358 9 629 840, e-post paivystys.um@formin.fi.

Detta dokument

Uppdaterat 20.4.2016

Takaisin ylös