Sjöekipaget, PB 176, 00023 Statsrådet, Finland
tel: +358 295 350 000
Alla kontaktuppgifter | Så hittar du till ministeriet

Krissituationer och hur man kan förbereda sig

När du överväger vart du ska resa är det bra att tänka på resmålets säkerhet. Ambassadernas och konsulatens webbplatser och resemeddelanden innehåller information som hjälper dig att fatta ditt beslut. Ändå kan plötsliga kriser inträffa. För att Finlands beskickning ska kunna hjälpa dig i en krissituation är det bra att göra en reseanmälan.


De lokala myndigheternas ansvar i krissituationer

Utgångspunkten är enligt internationell rätt att myndigheterna i varje land ansvarar både för sina egna medborgares och för utländska medborgare som befinner sig i landet. Resenärer ska därför i första hand följa de lokala myndigheternas anvisningar. Vissa länder kan dock av olika skäl ha begränsad förmåga att ta hand om sina medborgares eller utlänningars säkerhet.


Researrangörerna bistår paketresenärer

Enligt lagen om paketresor har researrangören en skyldighet att hjälpa resenären på resmålet, till exempel med att få sjukvård, ordna tidigare hemtransport, med att utreda ett brott eller andra nödvändiga åtgärder.

Personer som reser på egen hand och andra resenärer som inte omfattas av lagen om paketresor ansvarar själva för sina beslut under resan och för kostnader som uppstår på grund av till exempel en olycka. Då är det bra att ha en reseförsäkring.


Utrikesministeriets ansvar i krissituationer

Det är utrikesministeriets ansvar (enligt 13 § i reglementet för statsrådet) att bevaka finländarnas intressen och rättigheter utomlands och att erbjuda konsulära tjänster och andra myndighetstjänster utomlands.

En krissituation innebär till exempel att en finländares säkerhet är hotad utomlands: en allvarlig olycka, en naturkatastrof, politiska oroligheter, interna sammandrabbningar eller krigstillstånd. En krissituation kan utvecklas långsamt eller uppstå mycket snabbt. I krissituationer samarbetar utrikesministeriet med andra nordiska länder och Europeiska unionens medlemsstater.

Utrikesministeriets och de finländska beskickningarnas tjänster i krissituationer baserar sig på lagen om konsulära tjänster (498/1999), som föreskriver vilka tjänster Finlands beskickningar utomlands kan erbjuda finländare.


De finländska beskickningarnas ansvar i krissituationer

Finlands beskickningar ska bistå finländare i krissituationer utomlands. I en krissituation kan beskickningens möjligheter att hjälpa vara begränsade och då hjälper beskickningen i mån av möjlighet och sina resurser.

Beskickningen bistår framför allt med att skydda personers liv och hälsa. Att skydda personers egendom hör inte till beskickningens uppgifter.

Reseanmälan

Om det inträffar en krissituation som till exempel kräver förflyttning till ett säkrare område försöker beskickningen kontakta resenärer som gjort en reseanmälan. Resenärer ska också gärna själva kontakta beskickningen om de anar att en kris håller på att bryta ut på resmålet.

Om skyddet av en persons personliga säkerhet förutsätter det kan beskickningen bistå med att ordna evakuering från krisområdet till närmaste trygga område eller till hemlandet. Att delta i evakueringen är alltid frivilligt och var och en står för sina evakueringskostnader själv. I kriser som utvecklas långsamt lönar det sig att lämna området på egen hand medan de normala förbindelserna fortfarande fungerar.

Beskickningen hjälper också resenärer att hålla nödvändig kontakt med anhöriga i hemlandet och förmedlar information till utrikesministeriet om finländare i krisområden och om situationens utveckling.


Information om enskilda länder

Information om enskilda länder finns på beskickningarnas webbplatser och i resemeddelandena. Man kan också hitta mera information om landet i andra länders reseinformation. Även researrangörerna ger information om resmålen.
.

Takaisin ylös