Sjöekipaget, PB 176, 00023 Statsrådet, Finland
tel: +358 295 350 000
Alla kontaktuppgifter | Så hittar du till ministeriet

Främjande av export och internationalisering

Utrikesministeriet och beskickningarna övervakar och främjar Finlands ekonomiska intressen utomlands. Finlands omfattande nätverk av beskickningar erbjuder företagen offentliga tjänster för exportfrämjande och internationalisering i samarbete med andra aktörer inom exportfrämjandet.

För vem är tjänsterna avsedda?

Utrikesministeriets exportfrämjande tjänster är avsedda för alla företag med export- och investeringsprojekt som har ett finländskt intresse. Utöver exporten kan det också handla om att främja finländska företags affärsverksamhet utomlands och överföring av utländsk teknologi och investeringar till Finland.

Var finns tjänsterna?

Utöver Finlands utrikesministerium i Helsingfors, står ett omfattande nätverk av beskickningar (ambassader, generalkonsulat och konsulat) till företagens förfogande. Beskickningarna utgör sammanlagt cirka 100 olika kontor utomlands med finländsk personal. På grund av skillnader mellan resurser och lokala förhållanden kan tjänsterna variera beroende på mållandet.

Vilka tjänster erbjuder utrikesförvaltningen?

Att påverka verksamhetsmiljön

Att påverka den yttre verksamhetsmiljön kan till exempel innebära att eliminera tullrelaterade handelshinder och hinder för handel som inte är tullbelagd. Handelshinder identifieras och elimineras på olika sätt i samarbete med de finländska företagen. Utrikeshandelsministern kan ta upp exportföretagens problem till diskussion med utländska representanter på hög nivå. Vid behov kan man också vända sig till Europeiska kommissionen för att finna en lösning. Frågor om marknadstillträde är centrala i EU:s olika handelsförhandlingar.

Förutom att främja företagens marknadstillträde utökar utrikesministeriet som bäst resurserna för att underlätta import. Målsättningen är att försäkra att inga onödiga importhinder skapas, särskilt då det gäller import till Finland från utvecklingsländer. För att skydda finländska företags investeringar har man förhandlat fram investeringsskyddsavtal med olika länder.

 PR-verksamhet

Beskickningarna hjälper företagen att skapa kontakter till myndigheterna och företagssektorn i stationeringslandet. Denna typ av kontaktskapande är av stor betydelse i många länder. Beskickningen kan till exempel ordna PR-tillställningar för företag i sina lokaler. Kontakta beskickningen på förhand ifall ni vill arrangera en PR-tillställning.

Finlands honorärkonsuler, som får sina anvisningar av beskickningarna, kan också hjälpa till med att hitta nyttiga affärskontakter. Exportfrämjandet är alltid när det är möjligt en del av besök på hög nivå (ministrar och högre tjänstemän). Utrikesministeriet och beskickningarna deltar i förberedelserna inför officiella besök både till och från Finland och bevakar företagens intressen angående dem. Företagsdelegationer är huvudsakligen på Finpros ansvar. Besökens behållning för företagen uppföljs bland annat genom responstillfällen som sammankallas av ministern.

Information

Utrikesministeriet strävar efter att sprida beskickningarnas expertis gällande stationeringslandets politiska och ekonomiska utveckling. Informationen sprids bland annat genom med s.k. landskapsresor och genom seminarier som utrikesministeriet organiserar. Tidningen Kauppapolitiikka och publikationen Maailman markkinat innehåller landsspecifik information.

Utrikesministeriet informerar också om utvecklingspolitiska instrument som är avsedda för företag. Ministeriets nya program för affärspartnerskap administreras av Finnfund . På Finnveras webbplats finns det information om räntestödskrediter. I samarbete med Finpros projektserviceenhet (Project Advisory Services) förmedlas information om projekt som genomförs av internationella organisationer och finansinstitut. Förutom projekt i utvecklingsläder finns också motsvarande i Europa (nya EU-länder och kandidatländer). För projekt i Finlands närområden finns utrikesministeriets närområdesstöd.

Beskickningarna svarar på frågor om kommersiella och ekonomiska ärenden i samarbete med Finpros lokala representanter, som har det primära ansvaret för att besvara frågor av företag. Om Finpro inte finns representerat i stationeringslandet besvarar beskickningen själv eller hjälper frågeställaren vidare. I många fall kan man också ha nytta av Finpros nätservice.

På vilka andra sätt kan beskickingarna bistå företagen?

Finlandsfrämjande

Beskickningarna distribuerar information om Finland genom olika kanaler och bidrar till att göra Finland mer känt och uppskattat. För detta ändamål finns informationsmaterial (broschyrer, videor mm.), ofta också på landets egna språk. Infomaterial kan också användas för att främja företagens projekt. På webbplatsen thisisFINLAND.fi finns också material för Finlandsfrämjande.

Konsulära tjänster

Beskickningarna kan hjälpa företag med verksamhet utomland eller företagsrepresentanter som bor eller reser utomlands genom olika sorters konsulära tjänster och rådgivning. Beskickningarna informerar själva mera om sina tjänster.

Vad gör beskickningarna inte?

Utrikesrepresentationer erbjuder huvudsakligen inte konsulttjänster och utför inte marknadsutredningar eller analyser. Detta arbete utförs av Finpro och andra inhemska och utländska aktörer. Beskickningarna hjälper gärna till att hitta konsulter utomlands.

Företagens egna utgifter

I princip är beskickningarnas tjänster till företagen gratis. Om verksamheten ger upphov till extra, specifika utgifter (till exempel utgifter för resor, hotell, måltider, tolkar, utredningar eller expertutlåtanden) debiteras den som beställt tjänsten enligt statens avgiftsförordning.

PR-evenemang förorsakar i allmänhet helt eller delvis debiterbara utgifter, till exempel för hyror och servering. Det är alltid skäl att i förväg komma överens om dessa detaljer med beskickningen. När det handlar om privata företags egen PR-verksamhet står företaget för alla kostnader, men ifall företaget deltar i en tillställning som ordnas av beskickningen så kan man komma överens om en fördelning av kostnaderna.

Obs! Konsulära tjänster är i allmänhet avgiftsbelagda.

Utrikesministeriet – speciellt den handelspolitiska avdelningen och avdelningarna med ansvarar för geografiska regioner – ger råd åt företag gällande exportfrämjande och internationalisering. De regionala avdelningarna har djupgående kunskaper om de länder som de ansvarar för. Avdelningarna utvecklar, övervakar och vägleder verksamheten vid Finlands beskickningar.

Handelspolitiska avdelningen:

Utrikesrådet Eero Suominen
Samordnar exportfrämjande och internationalisering
tfn 0295 351 838 

Biträdande ansvarig tjänsteman, Team Finland
Sirpa Taskinen-Pleshak
tfn 0295 351 779 

Handelshinder:
Enheten för tillträde till marknaden
tfn 0295 350 631
e-post: tradebarrier@formin.fi

Företagen kan rapportera om hinder för handel och investeringar direkt till utrikesministeriets enhet för tillträde till marknaden, till exempel genom blanketten om internationalisering och handelshinder. Rapporterna behandlas konfidentiellt. Ministeriet vidtar åtgärder för att undanröja handelshinder efter att företagen gett sitt godkännande.

Takaisin ylös