Merikasarmi, PL 176, 00023 Valtioneuvosto
puh: 0295 350 000
Kaikki yhteystiedot | Saapumisohjeet

Osallistava ja työllistävä vihreä talous Suomen kehityspolitiikassa

Osallistava ja työllistävä vihreä talous on osa Suomen kehityspolitiikkaa. Sen lähtökohtana on YK:n ympäristöohjelman UNEP:n määrittelemä vihreä, osallistava talous, joka tähtää inhimillisen hyvinvoinnin ja sosiaalisen tasa-arvon vahvistumiseen. Se perustuu luonnonvarojen kestävään käyttöön, toimii luonnon kantokyvyn rajoissa sekä turvaa ekosysteemipalvelujen toiminnan.

Vihreä talous on yhteiskunnallisesti osallistavaa ja luo mahdollisimman monille ihmisarvoista työtä ja hyvinvointia. Tämä edellyttää investoimista ihmisiin.

Kansainvälinen työjärjestö ILO puolestaan puhuu vihreistä työpaikoista (green jobs). Suomen kehityspolitiikan ihmisarvoinen työ noudattaa ILOn työelämän vähimmäisnormeja. Sen pilarit ovat työllisyys ja yrittäminen, sosiaalinen suojelu, työelämän perusoikeudet sekä vuoropuhelu hallituksen, työnantajien ja työntekijöiden kesken.

Tieto, osaaminen ja innovaatiot osana osallistavaa taloutta 

Tieteen ja teknologian kehittäminen vaatii yhteiskunnilta pitkäjänteistä työtä. Sitä edistetään panostamalla tiedon saatavuuteen ja sen avoimuuteen, koulutukseen sekä uutta luovaan innovaatiotoimintaan. Paitsi suurten yritysten huipulta, innovaatioita syntyy myös käyttäjistä käsin, alhaalta ylöspäin. Tämä tekee pienistä yrityksistä vihreän talouden vetureita.

Innovaatioiden laajamittainen ja kaupallinen hyödyntäminen vaatii panostamista kansallisiin ja alueellisiin rakenteisiin.

Uutta luovan ja kehittävän toiminnan edellytyksiä ovat hyvä julkishallinto sekä liiketoiminnalle suotuisa toimintaympäristö. 

Kauppaa tukeva kehitysyhteistyö luo työpaikkoja ja vahvistaa yrittäjyyttä

Kauppaa tukevalla kehitysyhteistyöllä (Aid for Trade) Suomi auttaa kehitysmaita kehittämään tuotannollista perustaansa, uudistamaan infrastruktuuriaan sekä hyötymään kaupasta ja investoinneista.

Kauppaa tukeva kehitysyhteistyö pitää sisällään rahoitusmahdollisuuksia yrityksille ja muille toimijoille. Se luo työpaikkoja ja mahdollisuuksia yrittäjyyteen kaikillle ihmisille.

Miehet katselevat työpaikkailmoituksia nairobilaisen ostoskeskuksen ilmoitustaululta. Kuva: Milma KettunenMiehet katselevat työpaikkailmoituksia nairobilaisen ostoskeskuksen ilmoitustaululta. Kuva: Milma Kettunen.

Suomi kehittää yksityisen sektorin toimintaympäristöä, köyhimpien maiden mahdollisuuksia hyötyä kaupasta ja investoinneista, luonnonvarojen kestävää käyttöä sekä ihmisten osaamista innovatiivisen taloudellisen toiminnan aikaansaamiseksi.

Luonnonvarat kestävälle pohjalle

Luonnonvaroista saatavien tulojen oikeudenmukaista hyödyntämistä voidaan edistää lainsäädännön, hyvän julkis- ja yrityshallinnon sekä verotuksen keinoin. Suomi tukee hyvinvoinnin mittaamista vaihtoehtoisilla mittareilla, kuten vihreän bruttokansantuotteen avulla.

Suomi vahvistaa kumppanimaidensa luonnonvara- ja ympäristöhallintoa. Kansalaisia osallistava ja demokraattinen maankäytön suunnittelu on tärkeää niin maaseudulla kuin kaupungeissakin.

Metsäkadon kääntäminen metsien määrän lisäämiseksi on yksi niistä tavoitteista, joihin ilmastoneuvotteluissa tulee pyrkiä.

Biodieselin valmistusta Vietnamissa. Kuva: Marja-Leena Kultanen.Biodieselin valmistusta Vietnamissa. Kuva: Marja-Leena Kultanen.

Suomi tukee vesiekosysteemien suojelua ja vesitehokkuutta. Valtioiden rajat ylittävien vesivarojen hallinnoinnissa valtioita kannustetaan toimimaan yhdessä.

Suomi tukee uusiutuvan energian kestävää saantiasekä energia- ja materiaalitehokkuutta ja niiden tutkimusta. Kestävä energiantuotanto panostaa paikalliseen, uusiutuvaan energiaan ja yrittäjyyteen sekä luo työpaikkoja.

Ilmastoälykäs maatalous lisää kestävästi maatalouden tuottavuutta, vähentää maatalouden kasvihuonepäästöjä sekä lisää viljelijöiden kykyä sopeutua ilmastonmuutokseen ja äärimmäisiin sääilmiöihin. Näin se edistää ruokaturvaa ja kehitystavoitteiden saavuttamista.

Suomi edistää myös toimivien ekosysteemipalvelujen turvaamista ja uudistamista osana vihreää taloutta.

Vihreä talous tähtää ihmisarvoiseen työllisyyteen

Kaikki osallistavan ja työllistävän vihreän talouden toimenpiteet tähtäävät ihmisarvoisen työllisyyden  lisäämiseen yksityisten tai julkisten työnantajien tarjoamissa työpaikoissa tai yrittäjänä.

On tärkeää, että koulutusta vastaavia, kodin ulkopuolisia työpaikkoja syntyy yhtä lailla naisille kuin miehillekin. Näin tulisi tapahtua myös sellaisilla aloilla, jotka ovat perinteisesti olleet miesvaltaisia.

Luonnonvarojen kestävä hyödyntäminen tarjoaa työpaikkoja myös niille, joilla ei ole ollut mahdollisuutta koulutukseen.

Pienet sahat Mufindissa, Tansaniassa työllistävät erityisesti nuoria miehiä. Kuva: Milma Kettunen.Pienet sahat Mufindissa, Tansaniassa työllistävät erityisesti nuoria miehiä. Kuva: Milma Kettunen.

Esimerkiksi metsitys- ja pengerrystöillä voidaan uudistaa ekosysteemejä ja turvata veden laatua. Samalla voidaan myös lisätä tuotantoedellytyksiä ja tarjota välitöntä toimeentuloturvaa perheille.

 

Takaisin ylös