Sjöekipaget, PB 176, 00023 Statsrådet, Finland
tel: +358 295 350 000
Alla kontaktuppgifter | Så hittar du till ministeriet

Information till medborgarna från viseringsskyldiga länder

En medborgare från ett viseringsskyldigt land måste ha ett pass eller ett annat resedokument som är giltigt i minst tre månader efter att man planerar att lämna Schengenområdet. Resedokumentet ska vara beviljat för högst tio år sedan.

En medborgare från ett viseringsskyldigt land ska alltid ha ett visum då hen anländer till Schengenområdet. Om man har ett giltigt uppehållstillstånd i ett Schengenland behöver man inte ett separat visum.

Beviljandet av visum regleras i Schengenländerna av viseringskodexet (810/2009/EG) som är Europaparlamentets och Europeiska unionens råds förordning. Denna viseringskodex tillämpas i alla Schengenländer. Med förordningen (EU) nr 610/2013 ersatte månaderna med dagarna.


Kontrollera ditt visumbehov och av Finland accepterade resedokument 


Schengenstaterna har gemensamt beslutat om rörligheten för medborgare från tredjeländer i Schengenområdet och vilka staters medborgare behöver visum.

En medborgare från ett viseringsskyldigt land bör alltid ha visum till Schengenområdet. Om det viseringsskyldiga landets medborgare emellertid har ett uppehållstillstånd utfärdat av något Schengenland, behöver han eller hon inte visum för att förflytta sig inom andra Schengenländers område. Då får vistelsen inte överskrida 90 dagar.


Var anhåller du om Schengenvisum?

Man anhåller om Schengenvisum av huvudmållandets ambassad eller konsulat i det land där man bor eller lagligen vistas, eller i det land som ligger närmast om det inte finns någon finländsk beskickning i det land där man bor.

Sålunda bör man anhålla om visum från Finlands beskickningar om huvudmålet för resan är Finland. I vissa fall kan en annan Schengenstat representera Finland, till vilket man kan lämna sin anhållan. 

I vissa länder har man kommit överens om att ett annat Schengenland representerar Finland i viseringsärenden: En Schengenstat representerar en annan Schengenstat. 


Behandlingsavgiften

Behandlingsavgiften för visum uppbärs då anhållan lämnas in förutom vid de beskickningar där man bestämt att betalningen sker via bank. Närmare uppgifter om praxisen vid olika beskickningar finns på deras egna hemsidor.


Behandlingstid och beviljande

Visum beviljas av en behörig diplomatisk eller konsulär beskickning i ett Schengenland. Det är skäl att lämna in visumanhållan minst 2 veckor innan resan.

Om anhållan lämnas in till ett annat Schengenland som representerar Finland i den sökandes hemland, tar behandlingen vanligen avsevärt längre tid. Det är alltid klokt att lämna in visumanhållan i god tid så att den hinner behandlas trots brådska och rusning.


Avslag, upphävande och återkallande av visering

Om förutsättningarna för beviljandet av visum inte uppfylls, görs avslag på ansökan. Den sökande får ett skriftligt meddelande om avslaget.

Avslaget beror på punkter som nämns i visumreglerna. Det kan exempelvis röra sig om att:

 • den sökande inte har ett godkänt, giltigt resedokument
 • den sökande inte har dokument som intygar vistelsens syfte och förutsättningar
 • den sökande inte har tillräckliga tillgångar för sitt uppehälle
 • den sökande inte har rätt att återvända till landet han eller hon reser ifrån, eller till att fortsätta till tredje land
 • det finns grundade skäl att tro att den sökande ämnar lämna Schengenområdet innan giltighetstiden i det visum han eller hon ansökt om löper ut.

Den sökande kan också vara belagd med inreseförbud till Finland eller ett annat Schengenland, eller så kan han eller hon anses kunna äventyra något medlemslands allmänna ordning, nationella säkerhet eller internationella relationer.

Ett redan beviljat visum upphävs om det senare visar sig att förutsättningarna för beviljande inte uppfylldes då visumet beviljades. Ett visum återkallas om förutsättningarna för utfärdandet inte fylls mera efter att det har beviljats.

Från och med den 5 april 2011 kan en visuminnehavare eller en person som anhåller om visum överklaga beslut om avslag, upphävande eller återkallande hos den myndighet som fattade beslutet. Överklagandet riktas tillsammans med rättelseyrkande till den myndighet som fattade beslutet, t.ex. en beskickning.

Personer vars visum har avslagits, upphävts eller återkallats, delges skilda direktiv för rättelseyrkande förutom viseringsbeslutet. Rättelseyrkandet måste göras inom trettio (30) dagar efter att man har delgivits beslutet. Rättelseyrkandet ska göras skriftligen på finska eller svenska.

Personer som anhåller om visum kan fortsättningsvis inte överklaga till förvaltningsdomstolen. En undantagsgrupp utgörs fortfarande av de EU-medborgares familjemedlemmar som har åtnjutit fri rörlighet och som alltid ska överklaga till Helsingfors förvaltningsdomstol gällande viseringsbeslut. De har inte möjlighet att yrka på rättelse som andra ansökande.


Inresekontroll

Även om visum redan beviljats övervägs förutsättningarna för inresa i samband med inresekontrollen.

Den viseringsskyldiga personen ska förete ett giltigt resedokument, visum, en reseförsäkring som täcker vistelsens längd samt bilagorna till visumanhållan.

Dessutom måste han eller hon ha ekonomiska tillgångar som täcker uppehället (30 euro/dag), och returresan eller eventuell fortsatt resa. En giltig biljett gällande returresa eller fortsatt resa reducerar kravet på ekonomiska medel.

Den sökande får inte heller vara belagd med inreseförbud till Schengenområdet.

Hinder för inresan är också om man vid gränskontrollen anser att personen kan äventyra den allmänna ordningen och säkerheten, folkhälsan eller Finlands diplomatiska förbindelser till andra stater.

Ett annat hinder utgörs av väl grundade misstankar om att personen kan antas tjäna sitt uppehälle på ohederlig väg.


Förlängning av visum i Finland

Den lokala polisen kan av motiverade skäl förlänga uppehållstiden för ett visum, om innehavaren kan påvisa att det inte är möjligt att lämna Finland och Schengenområdet antingen på grund av oöverkomliga hinder eller på grund av humanitära skäl. Sådana hinder kan exempelvis utgöras av att visuminnehavarens flyg plötsligt inställs, eller att han eller hon drabbats av en akut allvarlig sjukdom. I sådana fall förlängs visumet kostnadsfritt.

Det kan också vara möjligt att förlänga visumet av personliga skäl. Det kan t.ex. röra sig om att en i Finland permanent bosatt nära släkting plötsligt insjuknar allvarligt. I sådana fall kostar det 30 euro att förlänga visumet.

Det är polisen som beslutar om eventuell förlängning av visum.


Visum och olika typer av visa

Med visum avses inresetillstånd, som beviljas för en kortvarig och tillfällig vistelse (högst 90 dagar). Med stöd av inresetillståndet kan en medborgare från ett viseringsskyldigt land anlända till Schengenområdet under förutsättning att han eller hon i övrigt uppfyller de krav som ställts på inresa.

Trots visumet som beviljats för inresa till Finland, kontrolleras vid Finlands gräns förutsättningarna för inresa på nytt. Om dessa inte uppfylls kan gränsbevakningsväsendets passkontrollörer förvägra inresa.

Olika typer av visa

 • Engångsvisum
  är ett för en enda resa utfärdat visum, under vars giltighetstid man kan uppehålla sig högst 90 dagar per 180-dagarsperiod inom Schengenområdet.
 • Tvågångersvisum
  är ett tillstånd som berättigar till två inresor till Schengenområdet. Under dess giltighetstid kan visuminnehavaren uppehålla sig högst 90 dagar per 180-dagarsperiod inom Schengenområdet. 
 • Flergångsvisum 
  berättigar till upprepade på varann följande inresor till Schengenområdet. Den sammanlagda längden av vistelserna får uppgå till högst det antal dagar som antecknats på visumfästan, de kan uppgå till högst 90 dagar per 180-dagarsperiod. Giltighetstiden för flergångsvisum är högst fem (5) år
 • Genomresevisum för flygstationer
  behöver följande länders medborgare: Afghanistan, Bangladesh, Demokratiska Republiken Kongo (f.d. Zaire), Eritrea, Etiopien, Ghana, Irak, Iran, Nigeria, Pakistan, Somalia och Sri Lanka. En utlänning som är skyldig att inneha ett sådant visum, kan röra sig på flygstationens transitområde under tiden för mellanlandning eller under tiden mellan två resor, utan att vistas på det ifrågavarande landets nationella område.  

Takaisin ylös