Sjöekipaget, PB 176, 00023 Statsrådet, Finland
tel: +358 295 350 000
Alla kontaktuppgifter | Så hittar du till ministeriet

Hållbar utveckling i Finlands utrikespolitik

Målet är att trygga mögligheterna till ett gott liv för nuvarande och kommande generationer. Foto: UM

Hållbar utveckling är en kontinuerlig, styrd samhällelig förändring på lokal, regional och global plan.
Dess mål är att trygga möjligheterna för ett gott liv för nuvarande och kommande generationer.

 

Vad avses med hållbar utveckling?

Diskussionen om hållbar utveckling har haft tre tyngdpunkter:

  • ekologisk,
  • ekonomisk samt
  • social och kulturell hållbarhet.

Hållbar utveckling är samarbete för att främja ekonomiskt och socialt välstånd samt miljöns välstånd.
Internationella riktlinjer för att stärka hållbar utveckling drogs upp vid FN:s konferens om hållbar utveckling som senast ordnades i juni 2012 (Rio+20). Enligt regeringsprogrammet ska Finland också vidareutveckla olika mått för att beskriva hållbar utveckling vid sidan av BNP.

Den hållbara utvecklingens tyngdpunkter

Redan från år 1990 har hållbar utveckling spelat en viktig roll i regeringens strategier och program. Den nationella strategin för hållbar utveckling "På väg mot hållbara val – Ett nationellt och globalt hållbart Finland" godkändes i juni 2006. För närvarande håller man på att revidera strategin och skapa ett nationellt samhällsengagemang för hållbar utveckling.

Den nationella strategin för hållbar utveckling har som vision att trygga välfärden på det nationella och globala planet inom ramen för naturens bärkraft. Målet är att skapa en hållbar välfärd i ett tryggt och pluralistiskt samhälle som främjar delaktighet och där alla bär ansvar för miljön. Visionen styr verksamheten såväl inom den närmaste framtiden som på längre sikt, vilket hjälper olika aktörer att fatta beslut i enlighet med en hållbar utveckling. Utgångspunkten är att strategins viktigaste riktlinjer skall utgöra en grund när regerings- eller politikprogram utarbetas. Målen sträcker sig över generationerna, dvs. fram till ca år 2030.

Finland verkar aktivt för verkställigheten av FN:s genomförandeplan från Johannesburg (Johannesburg Plan of Implementation, 2002). 

Som en del av denna process har Finland lagt upp "Det nationella programmet för hållbar konsumtion och produktion" som i sitt slag tillhör de första i världen. Finland har också deltagit i initiativet att förbereda det internationella ramprogrammet som befrämjar hållbar konsumtion och produktion. Det är viktigt att främja företagens samhällsansvar och den internationella lagstiftningen för att förbättra tillgodoseendet av mänskliga rättigheter och för att förminska belastningen på miljön i globala produktionskedjor.

Globalt miljöskydd hör till Finlands centrala målsättningar

Finlands regering har förbundit sig att delta aktivt i internationellt samarbete för att lösa globala miljöproblem och för att utveckla internationell miljöadministration. Miljövärderingar ska beaktas även då man utvecklar regler för internationell handel. Principerna för hållbar utveckling intar en central plats i Finlands agerande för en balanserad globalisering.
Internationella milijöavtal är en primär samarbetsform då man strävar efter en hållbarare värld. Finland har förbundit sig till över hundra multilaterala och bilaterala miljöavtal som berör bl.a. klimatförändring, luftföroreningar, kemikalier, naturvård, naturskydd i havsområden, biodiversitet och avfallshantering. Internationella avtal är också ett värdefullt verktyg i utvecklingssamarbetet: som avtalspart har Finland förbundit sig att stödja u-länder i deras ansträngningar att uppnå målen i miljöavtalen.

Stabilitet och säkerhet i det internationella samhället

Finlands regering har förbundit sig att främja hållbar utveckling samt stabilitet och säkerhet i det internationella samhället. Finland arbetar för att uppnå FN:s milleniemål, inklusive målet att halvera mängden folk som lider av extrem fattigdom före år 2015. Utrikesministeriet verkar för att uppnå dessa mål genom utvecklingssamarbete och internationell handelspolitik. De tre dimensionerna för hållbar utveckling främjas också genom regeringens utvecklingspolitiska åtgärdsprogram som betonar en inkluderande och sysselsättande grön ekonomi, miljöskydd och en hållbar hantering av naturresurser samt mänsklig utveckling. 
I utrikesministeriets strategier understryks demokrati, god förvaltning, mänskliga rättigheter och jämlikhet, en fungerande marknadsekonomi samt hållbar utveckling. I en värld där aktörerna är allt mer beroende av varandra eftersträvar ministeriet att befrämja mänsklig säkerhet och att minska på fattigdomen.

pdfFinlands utvecklingspolitiska åtgärdsprogram 2012 (PDF, 48 sidor, 1,79 Mbyte)

pdfAchieving Sustainable Development (PDF, 15 sidor, 4,45 Mbyte)

pdfThe Report of the United Nations Secretary-General's High-Level Panel on Global Sustainability: Resilient People Resilient Planet, A future Worth Choosing (PDF, 100 sidor, 2,70 Mbyte)

pdfFuture We Want - Outcome document Rio+20 (PDF, 53 sidor, 356,57 Kbyte)

Takaisin ylös