Merikasarmi, PL 176, 00023 Valtioneuvosto
puh: 0295 350 000
Kaikki yhteystiedot | Saapumisohjeet

Valittaminen Euroopan ihmisoikeustuomioistuimeen

Ulkoasiainministeriö vastaa Suomen valtion edustamisesta kansainvälisissä ihmisoikeuksia käsittelevissä lainkäyttö- ja tutkintaelimissä.

Euroopan ihmisoikeustuomioistuin (EIT) toimitti Suomen hallitukselle vastinetta varten 21 uutta valitusta vuonna 2013. Ratkaisuja tuomioistuin antoi Suomea koskien 33 tapauksessa. EIT:ssä eri käsittelyvaiheissa on jatkuvasti noin 300 Suomea koskevaa valitusta. Suurin osa (noin 95 %) kaikista EIT:een tehdyistä valituksista jätetään syystä tai toisesta tutkittavaksi ottamatta.


Valituksen edellytykset

Valituksen edellytyksenä on mm.

  • henkilön väite siitä, että ihmisoikeussopimuksella turvattua oikeutta on loukattu viranomaisen toimesta,
  • kaikki kotimaiset oikeuskeinot on käytetty ja
  • valitus on tehty kuuden kuukauden kuluessa siitä, kun korkein kansallinen oikeusaste tai muu viranomainen on antanut lopullisen päätöksensä asiassa.

Valitusosoite

Valitukset toimitetaan joko postitse tai faksilla (tällöin alkuperäinen aina myös postitse) osoitteeseen: 

The Registrar
European Court of Human Rights
Council of Europe
F - 67075 Strasbourg-Cedex
France

Fax: +33 (0)3 88 41 27 30
Tel: +33 (0)3 88 41 20 18

Valitusohjeet ja -lomakkeet

Suomi:

 Ruotsi:

Valituksen käsittely

Valitus ihmisoikeustuomioistuimeen tulee tehdä tuomioistuimen sihteeristön viralliselle valituslomakkeelle. Valittajan tulee huolehtia siitä, että valitus on täytetty annettujen ohjeiden mukaisesti ja että se täyttää tuomioistuimen työjärjestyksen 47 säännössä mainitut tietojen ja asiakirjojen toimittamista koskevat vaatimukset.

Lainopillisen avustajan käyttöä suositellaan jo valituksen laatimisessa, joskaan se ei ole pakollista. Myöhemmässä vaiheessa tuomioistuin edellyttää lakimiehen käyttämistä apuna. Myöhemmässä vaiheessa tuomioistuin voi myös myöntää valittajalle oikeusapua, joka kattaa enimmillään lakimiehen palkkion, matka- ja päivärahakulut sekä muut välttämättömät välittömät kulut. Oikeusapua ei kuitenkaan voi saada valituksen laatimiseen ensi vaiheessa eikä sitä myönnetä valituksen jättöhetkellä.

Jos valitus otetaan tutkittavaksi, tuomioistuin hankkii lisäselvityksiä. Se pyytää hallitukselta ja valittajalta lausuntoja ja lisäksi se voi kuulla todistajia ja asiantuntijoita, suorittaa tutkimuksia paikan päällä tai pyytää osapuolia kuultavaksi Strasbourgiin.

Tuomioistuimen kokoonpano

Tuomioistuin käsittelee valitusasioita yhden tuomarin kokoonpanossa, kolmesta tuomarista koostuvissa komiteoissa, seitsemästä tuomarista koostuvissa jaostoissa ja seitsemästätoista tuomarista koostuvassa suuressa jaostossa. Menettely on yleensä kirjallista, mutta myös suullinen käsittely on mahdollinen.

Yhden tuomarin kokoonpano sekä komiteat yksimielisellä päätöksellään voivat jättää tutkittavaksi ottamatta tai poistaa asialistalta yksilövalituksen, jos tällainen päätös voidaan tehdä asiaa enempää tutkimatta. Jos valitusta ei heti jätetä tutkittavaksi ottamatta, kysymys valituksen tutkittavaksi ottamisesta ja asiasisällöstä ratkaistaan jaostossa. Kun jaosto ottaa asian tutkittavaksi, se asettuu myös osapuolten käytettäväksi sovintoratkaisun aikaansaamista varten.

Jaosto voi luopua toimivallastaan suuren jaoston hyväksi, esimerkiksi jos käsiteltävänä olevaan asiaan liittyy yleissopimuksen tulkintaan vaikuttava tärkeä kysymys tai esillä olevan kysymyksen ratkaisu voi johtaa ristiriitaan tuomioistuimen aikaisemmin antaman tuomion kanssa. Muissa tapauksissa jaosto ratkaisee asian.

Tuomion täytäntöönpano

Tuomio tulee lopulliseksi 3 kk kuluessa sen antamisesta, elleivät molemmat osapuolet sitä ennen ilmoita tuomioistuimelle, että eivät vaadi asian siirtämistä suuren jaoston käsiteltäväksi ja näin tyytyvät jaoston ratkaisuun.

Mikäli jutun osapuoli pyytä tuon kolmen kuukauden kuluessa jutun siirtämistä suuren jaoston käsiteltäväksi, viivästyy tuomion lopulliseksi tuleminen. Viidestä tuomarista koostuva suuren jaoston lautakunta käsittelee pyynnön. Jollei pyyntöä hyväksytä, jaoston tuomio tulee lopulliseksi. Muussa tapauksessa suuri jaosto antaa tuomion asiassa. Suuren jaoston tuomio tulee heti antamishetkellä lopulliseksi.

Ihmisoikeustuomioistuimen lopullinen tuomio on vastaajavaltiota oikeudellisesti sitova.

Jos ihmisoikeussopimusta on loukattu, tuomioistuimella on valta määrätä sopimusta loukannut valtio maksamaan valittajalle hyvitystä, joka voi sisältää esimerkiksi vahingonkorvauksen ja oikeudenkäyntikulujen korvauksen. Valtion on suoritettava korvaus kolmen kuukauden kuluessa tuomion lopulliseksi tulemisesta. Mikäli maksu viivästyy, on valtion maksettava korkoa viivästyneelle saatavalle.

Euroopan neuvoston ministerikomitea valvoo tuomioistuimen tuomion täytäntöönpanoa ja maksujen suorittamista.

Euroopan ihmisoikeustuomioistuimen päätökset, tuomiot ja päätöslauselmat ovat saatavissa myös tuomioistuimen verkkosivuilta (www.echr.coe.int) sekä valtion säädöstietopankin FINLEX:n verkkosivuilta (www.finlex.fi). 

Takaisin ylös