Merikasarmi, PL 176, 00023 Valtioneuvosto
puh: 0295 350 000
Kaikki yhteystiedot | Saapumisohjeet

Ilmastoyhteistyö

Ilmastonmuutoksen ennustetaan kasvattavan Suomen vuotuisia sademääriä. Kuva: MEK-imageIlmastonmuutoksen ennustetaan kasvattavan Suomen vuotuisia sademääriä.

Suomen ilmastopolitiikka rakentuu usean eri toimijan ja tason välille. Kansainvälisellä tasolla neuvottelut käydään YK:n alaisen sopimuksen piirissä (UNFCCC), jossa Suomi neuvottelee osana EU:ta. Kansallisella tasolla Suomen ilmastopolitiikan valmistelu jakautuu eri ministeriöiden kesken, päätösvallan ollessa valtioneuvostolla ja eduskunnalla.

Työnjako eri ministeriöiden kesken

Ulkoasiainministeriö vastaa ulkoasiainhallinnolle kuuluvista velvoitteista ja osallistuu kansainvälisiin ilmastoneuvotteluihin niiden puitteissa. Ulkoasianministeriölle kuuluviin osa-alueisiin kuuluu:

  • kansainvälinen ilmastorahoitus
  • kehitysmaiden sopeutumiskysymykset
  • kehitysmaiden toimintavalmiuksien parantaminen
  • kehitysmaiden metsäkadon ja metsien heikkenemisen estäminen (REDD+)
  • puhtaan kehityksen mekanismi (CDM)
  • ilmastonmuutoksen ulkopoliittisten vaikutusten arviointi
  • kauppapolitiikka
  • sopimusoikeudelliset kysymykset.

Ulkoasiainministeriö toimii Suomen puhtaan kehityksen mekanismin kansallisena viranomaisena ja valvoo CDM-hankkeiden toteutusta.

Ympäristöministeriöllä on ilmastoasioissa päävastuu Suomen kantojen valmistelusta ja koordinoinnista, tämä tehdään yhteistyössä muiden ministeriöiden kanssa.

Työ- ja elinkeinoministeriö vastaa Suomen kansallisten ilmastotavoitteiden valmistelusta ja EU:n päästökaupasta.

Maa- ja metsätalous- sekä liikenne- ja viestintä – ministeriöt vastaavat ilmastoasioista omilla hallinnonaloillaan.

Takaisin ylös