Merikasarmi, PL 176, 00023 Valtioneuvosto
puh: 0295 350 000
Kaikki yhteystiedot | Saapumisohjeet

Euroopan unionin toimielimet ja puheenjohtajuus 

Yhtenäisenä ja tiiviinä Euroopan unioni kykenee parhaiten toimimaan uskottavasti ja tehokkaasti. Kuva: EUYhtenäisenä ja tiiviinä Euroopan unioni kykenee parhaiten toimimaan uskottavasti ja tehokkaasti.
Kuva: EU

Eurooppa-neuvosto on EU:n ylin toimielin, joka määrittelee EU:n yleiset polittiset suuntaviivat ja painopisteet.
Euroopan komissio antaa ehdotuksia EU- lainsäädännöksi ja valvoo lakien
noudattamista.
Euroopan unionin neuvosto ja Euroopan parlamentti säätävät lakeja ja hyväksyvät myös EU:n talousarvion.
Euroopan parlamentti huolehtii poliittisesta valvonnasta ja antaa neuvoja EU:n perussopimusten mukaisesti. 
Euroopan ulkosuhdehallinto vastaa unionin toiminnasta ja edustuksesta EU:n ulkopuolisissa maissa.

Eurooppa-neuvosto

Eurooppa-neuvosto eli EU-huippukokous määrittelee EU:n yleiset poliittiset linjaukset ja suuntaviivat, mutta ei toimi lainsäätäjänä.  Eurooppa-neuvostoon kuuluvat jäsenvaltioiden valtion- tai hallitusten päämiehet sekä Eurooppa-neuvoston puheenjohtaja ja Euroopan komission puheenjohtaja. Eurooppa-neuvoston puheenjohtaja on samalla EU:n presidentti, joka johtaa puhetta EU-maiden valtionpäämiesten kokouksissa.

Eurooppa-neuvoston määrittää unionin strategiset edut ja tavoitteet, jotka koskevat yhteistä ulko- ja turvallisuuspolitiikkaa ja muita unionin ulkoisen toiminnan aloja. Ulkoasioista ja turvallisuuspolitiikasta vastaa korkea edustaja. Hän toimii myös ulkoasianneuvoston puheenjohtajana ja EU-komission varapuheenjohtajana.

Eurooppa-neuvoston puheenjohtaja

Eurooppa-neuvoston puheenjohtaja ohjaa Eurooppa-neuvoston työskentelyä ja pyrkii sovittamaan yhteen jäsenmaiden näkemyksiä. Hän toimii puheenjohtajana myös EU:n ja kolmansien maiden (EU:n ulkopuoliset maat) välisissä huippukokouksissa.

Eurooppa-neuvoston puheenjohtaja edustaa Euroopan unionia valtionpäämiestason tapaamisissa. EU:n presidenttinä hän pyrkii osaltaan lisäämään Euroopan unionin näkyvyyttä ja vaikuttamaan EU:n aseman vahvistamiseen maailmanlaajuisena toimijana.

Eurooppa-neuvoston puheenjohtajan virkakauden pituus on 2,5 vuotta ja kausi voidaan uusia kerran. Eurooppa-neuvoston ensimmäisenä puheenjohtajana toimi Herman van Rompuy, joka valittiin myös jatkokaudelle. 

Van Rompuy'n seuraajana aloitti 1.12.2014 Donald Tusk.

Euroopan unionin neuvosto

Euroopan unionin neuvosto toimii yhdessä Euroopan parlamentin kanssa EU:n lainsäätäjänä ja budjettivallan käyttäjänä. Neuvoston kokouksissa EU-maiden kansalliset ministerit koordinoivat EU:n toimintapolitiikkaa ja hyväksyvät lainsäädäntöesitykset. EU:n puheenjohtajamaalla on päävastuu EU:n neuvoston työskentelystä omalla puheenjohtajuuskaudellaan.

Euroopan komissio

Euroopan komissio ajaa Euroopan unionin yleistä etua ja huolehtii siitä, että perussopimuksia ja niiden nojalla hyväksyttyjä toimenpiteitä noudatetaan. Komissio antaa ehdotuksia EU-lainsäädännöksi ja valvoo lakien täytäntöönpanoa ja noudattamista. Komissio vastaa myös EU:n politiikan käytännön toteuttamiseen ja varojen käyttöön liittyvästä valvonnasta. Euroopan komissiolla on myös tärkeitä ulkosuhteisiin liittyviä tehtäviä mm. kauppa- ja kehityspolitiikan toimialueilla.

Komissio muodostuu jokaisen 28 EU-jäsenmaan nimittämästä komissaarista. Kukin komissaari vastaa tietystä EU-politiikan alasta. Euroopan komission puheenjohtaja osallistuu Eurooppa-neuvoston työskentelyyn yhdessä jäsenvaltioiden tai hallitusten päämiesten kanssa. Eurooppa-neuvosto nimittää viiden vuoden kaudelle komission puheenjohtajan  ja muut komission jäsenet yhteisymmärryksessä uuden puheenjohtajan kanssa. Euroopan parlamentti hyväksyy komission puheenjohtajan, ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkean edustajan ja muut komission jäsenet yhtenä kokoonpanona.

Komission puheenjohtajana toimii Jean-Claude Juncker. Suomalainen Jyrki Katainen toimii Junckerin komissiossa varapuheenjohtajana.

Euroopan parlamentti

Euroopan parlamentti säätää lakeja ja hyväksyy EU:n talousarvion yhdessä Euroopan unionin neuvoston kanssa. Lisäksi Euroopan parlamentti valvoo muiden EU:n toimielinten toimintaa  ja huolehtii siitä, että ne toimivat demokraattisesti. Euroopan parlamentti toimii läheisessä yhteistyössä EU-maiden kansallisten parlamenttien kanssa. Euroopan parlamentti on entistä vaikutusvaltaisempi toimija sekä EU:n sisällä että kansainvälisesti. Ulkosuhteissa tämä näkyy Euroopan parlamentin roolin vahvistumisena kansainvälisissä sopimuksissa.

Euroopan parlamentti edustaa EU-maiden kansalaisia. Kuva: EUEuroopan parlamentti edustaa EU-maiden kansalaisia. Kuva: EU

Euroopan parlamentin jäsenet (europarlamentaarikot) valitaan suorilla vaaleilla viideksi vuodeksi kerrallaan. Kustakin maasta valittavien jäsenten määrä on suhteutettu maan väkilukuun. Parlamentin jäsenet eivät muodosta ryhmiä kansallisuutensa vaan tiettyjen poliittisten ryhmittymien mukaan. Edellisen kerran Euroopan parlamentin vaalit järjestettiin EU-jäsenmaissa 22.–25. toukokuuta 2014.

EU:n puheenjohtajamaa

EU:n puheenjohtajamaa vaihtuu puolivuosittain ennalta sovitun aikataulun mukaisesti. Puheenjohtajamaan rooli on EU:n sisäisen työskentelyn kannalta keskeinen, mutta nykyisin vähemmän näkyvä EU:n ulkopuolella.
Puheenjohtajamaalla on päävastuu Euroopan unionin neuvoston työskentelystä ja merkittävä vaikutusmahdollisuus puheenjohtajakaudella esille otettaviin ja käsiteltäviin kysymyksiin.

Puheenjohtajamaa johtaa ministerineuvostojen (lukuunottamatta ulkoasiainneuvostoa) ja niitä valmistelevien virkamiestyöryhmien työtä. Työryhmät valmistelevat EU:n päätöksiä ja tulevaa lainsäädäntöä, joista ministerit päättävät ministerineuvostoissa.

Suomi on toiminut kahdesti EU-puheenjohtajamaana, vuosina 1999 ja 2006. Suomen seuraava puheenjohtajakausi on vuonna 2020.

Puheenjohtajamaat 2014-2020

Italian EU-puheenjohtajuus 2014 FM
  • 2014 Kreikka, Italia
  • 2015 Latvia, Luxemburg

  • 2016 Alankomaat, Slovakia 

  • 2017 Malta, Iso-Britannia

  • 2018 Viro, Bulgaria

  • 2019 Itävalta, Romania

  • 2020 Suomi, Saksa

Takaisin ylös