Merikasarmi, PL 176, 00023 Valtioneuvosto
puh: 0295 350 000
Kaikki yhteystiedot | Saapumisohjeet

Lausuntopyyntöjä kansainvälisistä sopimuksista

Lausuntopyyntö: Hallituksen esitys eduskunnalle asekauppasopimuksen hyväksymisestä (2013)

Ulkoasiainministeriö lähetti 12.7.2013 laajalle lausuntokierrokselle hallituksen esityksen asekauppasopimuksen hyväksymisestä. Lausuntoa pyydettiin yhteensä 19 viranomaiselta, kansalaisjärjestöltä ja yritykseltä. Sopimus hyväksyttiin YK:n yleiskokouksessa 2.4.2013 ja avattiin allekirjoituksille 3.6.2013, jolloin myös Suomi allekirjoitti sopimuksen. Lausuntopyyntöjen määräaika on 30.8.2013 mennessä.

pdfLausuntopyyntö: HE ATT 12-07-2013 (PDF)
 
pdfLausuntopyynnön liite: Luonnos HE ATT 12-07-2013 (PDF) 

Lue lisää: Lausuntopyyntö: Hallituksen esitys eduskunnalle asekauppasopimuksen hyväksymisestä (UM uutiset, 15.7.2013)

Lausuntopyyntö: Kansainvälisiin pakotteisiin liittyviä viranomaisvastuita selvittäneen työryhmän mietinnöstä (2013)

Ulkoasiainministeriö jätti lausuntopyynnön kansainvälisiin pakotteisiin liittyviä viranomaisvastuita selvittäneen työryhmän mietinnöstä. Mietintöön sisältyvässä hallituksen esityksen luonnoksessa esitetään muutoksia eräiden Suomen Yhdistyneiden Kansakuntien ja Euroopan unionin jäsenenä kuuluvien velvoitusten täyttämisestä annettuun lakiin ja eräisiin siihen liittyviin lakeihin.

Työryhmä jätti mietintönsä ulkoministeri Erkki Tuomiojalle 8. helmikuuta 2013. Mietintöön sisältyvä luonnos hallituksen esitykseksi on parhaillaan lausuntokierroksella. Kaikki kiinnostuneet tahot voivat toimittaa siitä näkemyksensä ulkoministeriölle viimeistään 15. toukokuuta 2013.

pdfLausuntopyyntö (PDF)

pdfMietintö (PDF)

Lue lisääKansainvälisiin pakotteisiin liittyviä viranomaisvastuita selvittänyt työryhmä jätti mietintönsä (UM uutiset, 18.3.2013)

Lausuntopyyntö: Terroristivarojen hallinnollista jäädyttämisjärjestelmää valmistelevan työryhmän mietinnöstä (2012)

Ulkoministeriö asetti helmikuussa 2011 työryhmän valmistelemaan terroristivarojen jäädyttämisen mahdollistavaa hallinnollista järjestelmää ja selvittämään kansainvälisiin pakotteisiin liittyviä viranomaisvastuita.

Työryhmä luovutti 1. helmikuuta 2012 ensimmäisen vaiheen mietintönsä, johon pyydettiin lausuntoja 2.3. mennessä, jonka jälkeen työryhmä jatkaa työtä mandaattinsa toisessa vaiheessa.

Lausunnot pyydettiin osoitteeseen:  Ulkoministeriö, Kansainvälisen oikeuden yksikkö, PL 416, 000230 Valtioneuvosto tai sähköpostitse oik-10@formin.fi

Lausuntopyyntö

pdfLausuntopyyntö Terroristivarojen hallinnollisesta jäädyttämisjärjestelmästä (pdf)

Mietintö

pdfTerroristivarojen hallinnollista jäädyttämisjärjestelmää valmistelevan työryhmän mietintö 2012 (pdf)

Lue lisääTerroristivarojen hallinnollista jäädyttämisjärjestelmää valmistellut työryhmä jätti mietintönsä (ulkoministeriö, uutiset 15.2.2012)

Lisätietoja: kansainvälisen oikeuden yksikön päällikkö Anu Saarela, puh. 09 1605 5726 ja lainsäädäntösihteeri Aleksi Pursiainen, puh. 09 1605 5742 

Yksityisiä turvallisuus- ja puolustusalan yrityksiä koskeva Montreux’n asiakirja:

Lausuntopyyntö Montreux'n asiakirjasta (2011)
 

Ulkoasiainministeriö pyysi 13.1.2011 toimivaltaisten viranomaisten ja muiden asiaan liittyvien tahojen näkemystä ns. Montreux’n asiakirjan sisällöstä ja siitä, tulisiko Suomen liittyä tukemaan asiakirjaa.

Montreux’n asiakirjassa kartoitetaan yksityisten turvallisuus- ja puolustusalan yritysten toimintaan liittyviä valtioiden kansainvälisoikeudellisia velvoitteita ja ehdotetaan hyviä käytäntöjä niiden tehokkaaksi toimeenpanemiseksi. Lausuntojen määräaika oli 28.2.2011 mennessä.

pdfMontreux'n asiakirja (PDF engl.)

pdfMontreux'n asiakirja: lausuntopyynto (PDF) 

Ajantasainen lista asiakirjaa tukevista valtioista: http://www.eda.admin.ch/psc - Finland (25.11.2011)

Yksityisiä turvallisuus- ja puolustusalan yrityksiä koskeva Montreux’n asiakirja: Kansallisen työryhmän loppumuistio sekä asiakirjan suomennos

Sveitsi ja joukko muita valtioita valmisteli yhteistyössä Punaisen Ristin kansainvälisen komitean kanssa vuosina 2006–2008 Montreux’n asiakirjan yksityisten turvallisuus- ja puolustusalan yritysten toimintaan liittyvistä valtioiden kansainvälisoikeudellisista velvoitteista ja hyvistä käytännöistä aseellisen selkkauksen aikana (the Montreux document on pertinent international legal obligations and good practices for States related to operations of private military and security companies during armed conflict). Montreux’n asiakirja on hallitustenvälinen asiakirja, jonka tarkoituksena on edistää kansainvälisen humanitaarisen oikeuden ja ihmisoikeuksia koskevan kansainvälisen oikeuden noudattamista aina, kun yksityiset turvallisuus- ja puolustusalan yritykset toimivat aseellisen selkkauksen aikana tai selkkaukseen liittyvissä tilanteissa. Suomi on ilmaissut tukensa asiakirjalle 25.11.2011. Montreux’n asiakirja ei kuitenkaan ole valtiosopimus, vaan kyseessä on oikeudellisesti sitomaton asiakirja.

Ulkoministeriö asetti keväällä 2012 kansallisen Montreux-työryhmän, jonka tavoitteena oli käydä läpi kansallisesti keskeinen lainsäädäntö Montreux’n asiakirjan valossa ja pohtia käytännössä Montreux’n asiakirjaan sisältyvien, olemassa olevien kansainvälisoikeudellisten velvoitteiden toimeenpanoa sekä selvittää mahdollisten jatkotoimien tarve.

Työryhmän puheenjohtajana toimi lähetystöneuvos Riina-Riikka Heikka ulkoasiainministeriöstä. Työryhmässä jäseninä olivat puolustusministeriöstä vanhempi hallitussihteeri Anna Korhola, esittelijä Aino Lehto ja hallitussihteeri Pia Palojärvi, pääesikunnan oikeudelliselta osastolta sotilaslakimies Jouko Lehti ja sotilaslakimies Timo Nyyssönen, ulkoasiainministeriöstä neuvonantaja Oskari Eronen, lähetystöneuvos Anne Huhtamäki, ulkoasiainsihteeri Anne Koivula, ulkoasiainsihteeri Suvikki Silvennoinen, tarkastaja Johannes Tarvainen, ulkoasiainsihteeri Jyrki Terva ja projektiavustaja Katariina Torkkeli (työryhmän sihteeri) sekä sisäasiainministeriöstä neuvotteleva virkamies Helinä Kokkarinen, lainsäädäntöneuvos Pertti Normia, ylitarkastaja Johanna Puiro ja poliisitarkastaja Seppo Sivula.

Työryhmä koosti työnsä perusteella loppumuistion, joka valmistui kesäkuussa 2013 ja joka sisältää työryhmän havaintoja Montreux’n asiakirjan sisällöstä, sen täytäntöönpanosta ja tunnetuksi tekemisestä. Montreux’n asiakirja löytyy nyt lisäksi myös suomenkielisenä. Suomennoksesta vastaa ulkoasiainministeriö, joka on konsultoinut asiassa muuta valtionhallintoa sekä Suomen Punaista Ristiä.

pdfMontreux-työryhmän loppumuistio (PDF 19.6.2013)

pdfMontreux'n asiakirjan suomennos (PDF)

 

Tämän sivun sisällöstä vastaa EU- ja valtiosopimusoikeuden yksikkö

Päivitetty 26.8.2013

Takaisin ylös