Merikasarmi, PL 176, 00023 Valtioneuvosto
Vaihde: 0295 16001
Kaikki yhteystiedot

Kehitysyhteistyön hankinnat

Kun ministeriö ostaa kehitysyhteistyövaroin palvelua, tulee hankinta kilpailuttaa julkisista hankinnoista annetun lain mukaisesti. Hallitustenvälisissä sopimuksissa voidaan myös sopia, että sopimuksen nojalla kumppanimaassa tehtävät hankinnat kilpailutetaan kyseisen maan lainsäädännön mukaisesti.

Kehitysyhteistyövaroja jaetaan pääasiassa hallitustenvälisten sopimusten nojalla kehitysmaille sekä valtionavustuksina eri toimijoille kuten kansalaisjärjestöille ja hallitusten välisille kansainvälisille järjestöille.

Tämän lisäksi kehitysyhteistyövaroin ostetaan muun muassa erilaisia konsulttipalveluita kehitysyhteistyöhankkeisiin.

Hankintalain tavoitteena on tehostaa julkisten varojen käyttöä ja edistää laadukkaiden hankintojen tekemistä. Tavoitteena on myös turvata yritysten ja muiden yhteisöjen tasapuoliset mahdollisuudet tarjota tavaroita, palveluita ja rakennusurakointia julkisten hankintojen tarjouskilpailuissa.

Ministeriö kiinnittää kehitysyhteistyöhankinnoissa erityistä huomiota myös korruption ehkäisyyn.

Kehitysyhteistyön rakennusurakat tulee kilpailuttaa hankintalain mukaan. Kuva: UN Photo/Kibae Park.Kehitysyhteistyön rakennusurakat tulee kilpailuttaa hankintalain mukaan. Kuva: UN Photo/Kibae Park.

Kansallisen kynnysarvon alittavat pienhankinnat

Hankintalain ulkopuolelle jäävät lain asettaman kansallisen kynnysarvon (30 000 euroa) alittavat hankinnat, joiden kilpailuttamiseen ei siis tarvitse soveltaa hankintalaissa määriteltyjä menettelyjä. Pienhankinnat kilpailutetaan keveämpiä menettelytapoja noudattaen.

Mitä menettelytapaa käytetään?

Hankintaprosessin alussa määritellään ostettavan palvelun sisältö ja ennakoitu arvo (mukaan lukien mahdolliset optiokaudet). Kansallisen- ja EU-kynnysarvon ylittävissä hankinnoissa laissa on määritelty tyhjentävästi ne menettelyt, joiden mukaan kilpailutus voidaan tehdä.

Hankinnan sisältö ja hinta määrittävät sen, mikä lain asettamista menettelyistä soveltuu parhaiten käytettäväksi.

Hankintaprosessin vaiheet 

Koska julkisia hankintoja koskevat menettelyt ja niiden eteneminen on laissa hyvin yksityiskohtaisesti säädelty, hankinnan suunnitteleminen on hankintaprosessin tärkein vaihe.

Hankinnoista tulee ilmoittaa laissa säädetyllä tavalla: http://www.hankintailmoitukset.fi.

Valinnan jälkeen hankinnoista tehdään hankintapäätös ja solmitaan sopimus kilpailutuksen voittaneen toimittajan kanssa.

Tarkemmat selitykset eri menettelyistä löytyvät muun muassa valtion hankintakäsikirjasta sekä ulkoministeriön omasta hankintakäsikirjasta.

Tausta-asiakirjoja

Tarjouspyyntöjen liitteitä

Tämä dokumentti

Tämän sivun sisällöstä vastaa Toimialapolitiikan yksikkö

Päivitetty 15.9.2016

Takaisin ylös