Sjöekipaget, PB 176, 00023 Statsrådet, Finland
tel: +358 295 350 000
Alla kontaktuppgifter | Så hittar du till ministeriet

Östersjösamarbetet

Samarbetet kring Östersjöområdet handlar förutom om miljön även om all samverkan i syfte att lösa de problem som regionen ställs inför och utveckla trygga levnadsförhållanden för invånarna i regionens länder. Man samarbetar bland annat när det gäller trafik, energi, handel, ekonomi, turism, hälsovård och innovationer.

Itämeri
Östersjön är av omätligt värde för finländarna när det gäller avkoppling. Foto: Juhana Tuomola

Finland driver sin Östersjöpolitik i brett samarbete med de andra staterna i området och deltar aktivt i samarbetet via regionala organisationer inom olika sektorer och på olika nivåer.

För Finland och finländarna är Östersjöområdet på många sätt av stor betydelse. Mer än 80 procent av transporterna i vår utrikeshandel sker med fartyg över Östersjön. Ungefär hälften av vår importhandel och 40 procent av vår exporthandel bedrivs med länderna i Östersjöområdet.

Finlands målsättningar för Östersjösamarbetet

I statsrådets redogörelse ”Östersjöns utmaningar och Östersjöpolitiken” (2009) anges riktlinjer för Finlands målsättningar för Östersjösamarbetet. Redogörelsen innehåller riktlinjer för regeringens åtgärder, som syftar till att

  • förbättra Östersjöns marina miljö
  • öka sjötrafiksäkerheten och
  • intensifiera det ekonomiska samarbetet i regionen.

I regeringsprogrammet fastställs också målsättningar för Östersjöområdet, bland annat gällande miljön, trafiken, jordbruket och strukturpolitiken.

Ungefär hälften av de turister som kommer till Finland kommer från Östersjöregionens länder, och av finländarnas utlandsresor går en lika stor del till dessa länder.

Av invandrarna till Finland kommer ca 50 procent från Östersjöområdet. Regionens betydelse för Finland märks ytterligare i form av t.ex. student- och kulturutbyte.

Mellanstatligt samarbete kring Östersjön

Det mellanstatliga Östersjösamarbetet bedrivs huvudsakligen i följande sammanhang:

  • Finland var en av initiativtagarna när Europeiska unionen utarbetade sin första makroregionala strategi (EUSBSR) för Östersjöområdet. Mellanstatligt samarbete i Östersjöområdet bedrivs inom EUSBSR:s egna nätverkp.
  • HELCOM, med högkvarter i Helsingfors, är den mest centrala aktören för skyddet av Östersjöns miljö. I HELCOM:s aktionsplan för Östersjön har det fastslagits vilka åtgärder som är nödvändiga för att rädda Östersjön.
  • Östersjöområdets stabilitet och välmående främjas av Östersjöstaternas råd (CBSS). Finland var ordförande i rådet i ett års tid med början den 1 juli 2013.
  • Den nordliga dimensionens mål är att stödja stabilitet, välfärd och hållbar utveckling i Östersjöområdet med hjälp av praktiskt samarbete. Den nordliga dimensionen utgör också ett viktigt verktyg för förverkligandet av EU:s Östersjöstrategip.
  • Processen Baltic Sea Action Summit (BSAS) samlar offentliga och privata aktörer för goda miljögärningar för Östersjöns miljö.

   

 

pdfEU-kommissionens förslag till skydd av havsområden (pdf 33 Kb, på engelska)

Takaisin ylös