Merikasarmi, PL 176, 00023 Valtioneuvosto
Vaihde: 0295 16001
Kaikki yhteystiedot

Kyberturvallisuus ja kybertoimintaympäristö 

Kybertoimintaympäristö ja kyberturvallisuus on noussut tärkeäksi osaksi Suomen ulko- ja turvallisuuspolitiikkaa. Koska kyberuhat eivät tunne valtioiden rajoja, tarvitaan kyberturvallisuuden vahvistamiseksi ennen kaikkea kansainvälistä yhteistyötä. Ulkoministeriö koordinoi tätä kansainvälistä toimintaa.

Ulkoministeriö koordinoi Suomen osallistumista kansainväliseen kyberyhteistyöhön. Kuva: Grant Hutchinson/Flickr.com, cc by-nc-nd 2.0
Ulkoministeriö koordinoi Suomen osallistumista kansainväliseen kyberyhteistyöhön. Kuva: Grant Hutchinson/Flickr.com, cc by-nc-nd 2.0

Kybertoimintaympäristöllä tarkoitetaan ihmisten luomaa digitaalista rinnakkaistodellisuutta, joka maailmanlaajuisesti yhdistää informaatioteknologian, automatisoitujen ohjausjärjestelmien, internetin ja sosiaalisen median kautta toisiinsa ihmisiä ja laitteita valtioiden rajojen yli.

Yhteiskuntamme jokapäiväiset elintärkeät toiminnot, kuten teollisuus, vesi- ja energiahuolto-, pankkijärjestelmä-, terveydenhuolto ja liikenne ovat riippuvaisia digitaalisista verkoista.

Tietotekniikan nopea kehittyminen ja digitaaliset globaalit verkot, kuten internet ja siinä toimiva sosiaalinen media, ovat tuoneet mukanaan suuria mahdollisuuksia taloudelliseen kasvuun, innovaatioihin, yritysten luomiseen ja kasvamiseen. Ne myös edistävät sosiaalista osallistumista ja demokratiakehitystä.

Digitaaliset verkot ovat kuitenkin haavoittuvia ja niiden myötä on syntynyt uudenlaisia uhkia kuten kyberrikollisuutta, kybervakoilua, kyberiskuja ja pahimmillaan kyberhyökkäyksiä. 

Jotta valtiot, yritykset ja yksityiset kansalaiset voivat hyödyntää kybertoimintaympäristön tuomat mahdollisuudet, on tärkeä varmistaa, että nämä verkot toimivat mahdollisimman luotettavasti ja turvallisesti.

Suomen kyberturvallisuusstrategia

Suomen kansallisen kyberturvallisuusstrategian tavoitteena on vastata kyberuhkiin, vahvistaa yhteiskunnan kokonaisturvallisuutta ja varmistaa kybertoimintaympäristön toimivuus kaikissa oloissa. 

Strategiassa esitetään kymmenen tavoitetta, jotka toteuttamalla Suomi kykenee kansallisesti hallitsemaan kybertoimintaympäristön tahallisia ja tahattomia haittavaikutuksia sekä vastaamaan ja toipumaan niistä.

Yksi tavoitteista on se, että Suomen tulee vahvistaa kansallista kyberturvallisuuttaan osallistumalla aktiivisesti ja tehokkaasti asiaa koskevaan kansainväliseen keskusteluun ja yhteistyöhön.

Ulkoministeriö koordinoi tätä kansainvälistä toimintaa.

Suomen kyberturvallisuusstrategian täytäntöönpanoa seuraa Turvallisuuskomitea.

Kansainvälinen yhteistyö kyberasioissa

Koska kyberuhat eivät tunne valtioiden rajoja, tarvitaan kyberturvallisuuden vahvistamiseksi ennen kaikkea kansainvälistä yhteistyötä.

Kyberturvallisuudessa etenkin valtioiden välisen luottamuksen lisääminen on keskeinen kysymys. Siihen pyritään tiivistämällä valtioiden välistä keskustelua kybertoimintaympäristöön liittyvistä kysymyksistä niin monenvälisesti, alueellisesti kuin kahdenvälisestikin.

Kybertoimintaympäristökeskustelua käydään muun muassa YK:ssä, Etyjissä, EU:ssa, Euroopan neuvostossa, OECD:ssä, Natossa kuin Amerikan valtioiden järjestön OAS:n ja Aseanin alueellisen turvallisuusfoorumin ARF:n puitteissa.

Ulkoministeriö koordinoi Suomen osallistumista kansainväliseen yhteistyöhön ja osallistuu aktiivisesti kybertoimintaympäristöä koskevaan globaaliin, alueelliseen ja kahdenväliseen keskusteluun.

Suomelle kyberturvallisuuskysymyksissä erityisesti EU on keskeinen toimija. EU on tehnyt useita yhteisiä kyberiä koskevia linjauksia, muun muassa Eurooppa-neuvoston helmikuussa 2015 hyväksymät päätelmät EU:n kyberdiplomatiasta. 

EU:n tavoitteena on edistää sille keskeisten arvojen (muun muassa ihmisoikeudet ja perusoikeudet) toteutumista myös kybertoimintaympäristössä. EU korostaa kansainvälisessä yhteistyössä avoimuutta, sanavapauden ja yksityisyyden suojan kunnioittamista sekä monitoimijamallia, jossa myös sidosryhmät pidetään globaalissa keskustelussa mukana.

Suomi edistää kansainvälisessä keskustelussa avoimen tiedonvälityksen ja sananvapauden johdonmukaista toteutumista sekä painottaa syrjimättömyyttä. Suomi yhdessä muiden EU-maiden kanssa katsoo, että kansainvälistä oikeutta koskevat sopimukset ja normit ovat sovellettavissa myös kybertoimintaympäristöön ja niiden tulkintaa tulee tältä osin syventää.

Myös pohjoismainen yhteistyö sekä yhteistyö Pohjoismaiden ja Baltian maiden kesken kyberturvallisuusasioissa on tiivistä. Naton rauhankumppanuusmaana Suomi tekee yhteistyötä myös Naton kanssa kyberturvallisuusasioissa.

Tärkeitä globaaleja kysymyksiä ovat muun muassa kansainvälisen oikeuden ja ihmisoikeuksien, kuten sananvapauden ja yksityisyyden suojan soveltaminen kybertoimintaympäristöön, luottamusta lisäävät toimet, internetin hallinta, kybertoimintakyvyn kehittäminen sekä turvallisuuden lisääminen kybertoimintaympäristössä.

Yksi keskeinen haaste on löytää tasapaino yhtäältä digitaalisten verkkojen vapauden ja avoimuuden ja toisaalta niiden turvallisuuden välillä.

Takaisin ylös