Merikasarmi, PL 176, 00023 Valtioneuvosto
Vaihde: 0295 16001
Kaikki yhteystiedot

Sääntely

Sääntelyssä halutaan lisätä sääntelyn yhdenmukaisuutta ja avoimuutta. Sääntelyn saralla keskustellaan myös terveys- ja kasvinsuojelutoimista, teknisistä kaupanesteistä ja eri sektoreista. Sopimuksen merkittävimpien hyötyjen odotetaan tulevan tarpeettomasta sääntelystä aiheutuvien esteiden purkamisesta.

Neuvottelujen tarkoituksena ei ole heikentää terveyden, turvallisuuden, kuluttajien, työntekijöiden eikä ympäristön suojelun tasoa EU:ssa eikä Yhdysvalloissa, vaan poistaa tarpeetonta byrokratiaa. Sopimuksella ei puututa osapuolten sääntelyoikeuteen.

Sääntelyn yhtenevyyden ja avoimuuden lisääminen

Sopimuksen merkittävimpien hyötyjen odotetaan tulevan tarpeettomasta sääntelystä aiheutuvien esteiden purkamisesta.

Sopimuksen tavoitteena tältä osin on:

 • lisätä EU:n ja Yhdysvaltojen sääntelyviranomaisten välistä yhteistyötä ja vahvistaa hyviä sääntelykäytäntöjä säädöksien valmistelussa ja toimeenpanossa

 • vähentää päällekkäisiä testaus- ja sertifiointivaatimuksia

 • parantaa yhteistyötä terveys- ja kasvinsuojelutoimiin liittyvissä asioissa

 • helpottaa EU:n ja Yhdysvaltojen välistä kauppaa vähentämällä sääntelyesteitä yhdeksällä sektorilla kuten lääkkeet ja ajoneuvot

Korkeaa terveyden, turvallisuuden, kuluttajien, työntekijöiden tai ympäristön suojantasoa EU:ssa ja Suomessa ei heikennetä. Sopimuksella ei puututa osapuolten oikeuteen säätää omia lakeja ja määräyksiä.

Tavaroiden ja palvelujen tulee jatkossakin täyttää EU:n tai Yhdysvaltojen määräykset, jotka koskevat esimerkiksi ihmisten tai ympäristön turvallisuutta.

Kun EU ja Yhdysvallat sopivat yhtenevistä säännöistä, on todennäköistä, että myös muut kauppakumppanit omaksuvat näitä sääntöjä. Parhaimmillaan niistä saattaa tulla kansainvälisiä normeja tai standardeja. Tällä olisi suuret positiiviset vaikutukset kansainväliseen kauppaan ja sääntelyn paranemiseen maailmanlaajuisesti.

Sääntely-yhteistyö

Sopimuksen on määrä parantaa EU:n ja Yhdysvaltojen sääntelyviranomaisten välistä yhteistyötä sellaisilla sopimuksen soveltamisalaan kuuluvilla aloilla, joissa osapuolilla on yhteinen intressi. Sääntely-yhteistyön tavoitteena on sääntelyn yhdenmukaisuuden lisääminen alentamatta terveyden, turvallisuuden, kuluttajien, työntekijöiden tai ympäristön suojelun tasoa. Sekä EU että Yhdysvallat ovat antaneet omat ehdotuksensa sääntely-yhteistyötä koskevaksi luvuksi. EU:n uudistettu ehdotus annettiin helmikuussa 2016.

EU katsoo, että jos sääntelyviranomaiset toimivat yhteistyössä jo varhaisessa vaiheessa esimerkiksi vaihtaen ajankohtaista tutkimustietoa, voidaan molempien osapuolten resursseja käyttää tehokkaasti. Samalla vältytään luomasta tarpeettomia kaupanesteitä. Sääntely-yhteistyö ei ole pakollista. Tapauksissa, joissa EU:n ja Yhdysvaltojen sääntelyviranomaisilla ei ole yhteistä intressiä, ei myöskään tehdä yhteistyötä. Osapuolilla on täysi oikeus säännellä myös jatkossa parhaaksi katsomallaan tavalla omien lainsäädäntöprosessiensa mukaisesti.

EU:n ehdotuksessa on useita määräyksiä yhteistyön läpinäkyvyyden ja sidosryhmien kuulemismahdollisuuksien varmistamiseksi.

Hyvät sääntelykäytännöt

Sopimukseen on määrä tulla sitoumuksia, joilla vahvistetaan se, että EU ja Yhdysvallat käyttävät säädöksiä valmistellessaan ja toimeenpannessaan hyviä sääntelykäytäntöjä. Molemmat osapuolet ovat antaneet omat neuvotteluehdotuksensa hyviä sääntelykäytäntöjä koskevaksi luvuksi. EU:n uusi ehdotus annettiin Yhdysvalloille helmikuussa 2016.

EU:n ehdotus sisältää EU:ssa ja Yhdysvalloissa käytössä olevia hyviä sääntelykäytäntöjä, jotka ovat yhteisiä molemmille järjestelmille.

Nämä liittyvät muun muassa:

 • sääntelyn avoimuuteen

 • sidosryhmien mahdollisuuteen vaikuttaa säädösten kehittämiseen

 • ennakkotiedottamiseen suunnitteilla olevista säädöshankkeista

 • sidosryhmien kuulemiseen

 • vaikutusarvioihin

Mikään ei estä osapuolia ylläpitämästä tai kehittämästä tarpeelliseksi katsomaansa suojantasoa tai rajoita osapuolten sääntelyoikeutta.

Terveys- ja kasvinsuojelu (SPS)

Terveys- ja kasvinsuojelutoimenpiteillä (Sanitary and Phytosanitary Measures, SPS) tarkoitetaan sellaisia teknisiä määräyksiä, standardeja, arviointimenettelyitä tai muita toimia, joiden tarkoituksena on ihmisten, eläinten tai kasvien elämän ja terveyden suojeleminen. Tällaisia toimia voidaan ottaa käyttöön edellyttäen, ettei niitä sovelleta tavalla, joka perusteettomasti rajoittaa kansainvälistä kauppaa.

Neuvotteluiden lähtökohtana terveys- ja kasvinsuojelutoimien osalta on Maailman kauppajärjestö WTO:n terveys- ja kasvinsuojelua koskevan sopimuksen periaatteet sekä voimassa oleva kahdenvälinen eläinlääkintäsopimus. Neuvotteluissa tavoitellaan terveys- ja kasvinsuojelutoimien kielteisten kauppavaikutusten minimoimista parantamalla EU:n ja Yhdysvaltojen viranomaisten yhteistyötä ottaen kuitenkin huomioon osapuolten oikeus arvioida ja hallinnoida riskejä sekä suojella ihmisten, eläinten ja kasvien terveyttä. Neuvotteluissa keskitytään erityisesti kaupan helpottamiseen määrittelemällä alueita, joissa hallinnollista taakkaa voidaan vähentää, mutta säilyttämällä samalla korkea elintarviketurvallisuuden taso.

EU tavoittelee erityisesti tuontimenettelyiden selkeyttämästä ja käytännön toimivuuden parantamista elintarvikkeiden viennissä. Tähän liittyy esimerkiksi EU:n tavoite saada Yhdysvallat tunnustamaan EU yhtenä kokonaisuutena hyväksymismenettelyiden osalta. Tällä hetkellä EU tunnustaa Yhdysvallat yhtenä kokonaisuutena hyväksymismenettelyissä, mutta Yhdysvallat ei tunnusta EU:ta yhtenä kokonaisuutena. Myös yhteistyön tiivistäminen erityisesti eläinten hyvinvointia koskevissa kysymyksissä on tärkeä tavoite EU:lle.

Neuvotteluiden tarkoitus ei ole puuttua osapuolten oikeuteen ylläpitää korkeaa elintarviketurvallisuuden tasoa. Neuvotteluissa ei heikennetä standardeja tai vaaranneta kuluttajien terveyttä kaupallisen hyödyn saamiseksi. Paljon on kuitenkin tehtävissä esimerkiksi yhteistyön ja tiedonvaihdon saralla, mikä edistäisi elintarviketurvallisuutta ja kuluttajien vaikutusmahdollisuuksia. Yritysten näkökulmasta tämä vähentäisi tarpeetonta byrokratiaa.

EU on linjannut jo neuvotteluiden alussa selkeästi, että neuvotteluissa ei tulla muuttamaan EU:n geenitekniikkaa ja hormoneja koskevaa peruslainsäädäntöä. EU:hun voidaan jo tuoda muuntogeenisiä organismeja tai niistä valmistettuja tuotteita, jos ne on hyväksytty käytettäviksi elintarvikkeina, rehuina tai viljeltäviksi.

Hyväksymisprosessi sisältää muun muassa Euroopan elintarviketurvallisuusviranomaisen EFSA:n (European Food Safety Authority) riskiarvion, EU:n jäsenvaltioiden lausunnot sekä julkisen kuulemisen. Jos elintarvikkeet tai rehut sisältävät muuntogeenisiä aineksia tai ovat niistä valmistettuja, ne on merkittävä asianmukaisesti.

Myös hormonilihan osalta EU:lla on oma selkeä lainsäädäntönsä, jonka nojalla on kielletty kasvua ja tuotantoa edistävien hormonien ja muiden aineiden käyttö tuotantoeläimille. Asiaa on käsitelty WTO:ssa, ja EU ja Yhdysvallat ovat sopineet järjestelystä, jossa Yhdysvalloista voidaan tuoda EU:n markkinoille hormoneilla käsittelemätöntä naudanlihaa.

Sopimus ei tule suoraan ratkomaan kaikkia maatalouskauppaan liittyviä kaupanesteitä ja sääntelyhaasteita, mikä johtuu muun muassa EU:n ja Yhdysvaltojen erilaisesta sääntelyä koskevasta lähestymistavasta. Neuvotteluissa pyritään löytämään niitä alueita, joissa viranomaisten yhteistyötä voidaan parantaa ja toimintaa tehostaa. Tämä toisi konkreettisia hyötyjä kahdenväliselle maatalouskaupalle.

Molemmat osapuolet ovat antaneet SPS-tekstiehdotuksensa.

Tekniset kaupanesteet

Tavoitteena on parantaa toisen osapuolen alueella valmistettujen tuotteiden pääsyä toisen osapuolen markkinoille. Tähän pyritään vähentämällä kaupanesteitä, jotka johtuvat erilaisista teknisistä tuotemääräyksistä, standardeista ja kaksinkertaisista testaus-, tarkastus- ja sertifiointivaatimuksista. Tämä alentaisi yrityksille ja viranomaisille aiheutuvia kustannuksia ja kuluttajat saisivat hyötyjä muun muassa siitä, että tuotteet saataisiin nopeammin markkinoille.

Korkeaa terveyden, turvallisuuden, kuluttajien, työntekijöiden ja ympäristön suojantasoa EU:ssa ja Suomessa ei heikennetä. Tarkoituksena ei ole, että EU tai Yhdysvallat muuttaisi oman järjestelmänsä vastaamaan toisen osapuolen järjestelmää. Osapuolten oikeuteen säätää omia lakeja ja määräyksiä ei puututa.

EU ja Yhdysvallat ovat antaneet neuvotteluehdotukset teknisistä kaupanesteistä.

EU:n tavoitteena on muun muassa:

 • lisätä kansainvälisten laajalti EU:ssa ja muissa maissa käytettyjen standardien käyttöä Yhdysvalloissa

 • vähentää tarpeettomia kaksinkertaisia ja raskaita testaus-, tarkastus- ja sertifiointimenettelyjä, joita yritykset joutuvat tekemään samalle tuotteelle molempia markkinoita varten

 • parantaa säädösvalmistelun avoimuutta ja ennakoitavuutta sekä tietojen saatavuutta

 • lisätä standardointielinten yhteistyötä.

Tietyillä sektoreilla olevia teknisiä kaupanesteitä tullaan tämän lisäksi käsittelemään erillisissä sektoriliitteissä (katso luku: sektorit).

Tietyillä sektoreilla olevia teknisiä kaupanesteitä tullaan tämän lisäksi käsittelemään erillisissä sektoriliitteissä (katso luku: sektorit).

Takaisin ylös