Sjöekipaget, PB 176, 00023 Statsrådet, Finland
tel: +358 295 350 000
Alla kontaktuppgifter | Så hittar du till ministeriet

Att minska fattigdom och främja hållbar utveckling, mänskliga rättigheter och övergripande säkerhet

Trots att världen som helhet blivit rikare har utvecklingen varit ojämn. Ojämlikheten inom länder och mellan länder har vuxit. Den samhälleliga omvälvning som fick sin start i arabvärlden öppnar möjligheter att stärka demokratin i EU:s närområden.

Befolkningstillväxt, ungdomsarbetslöshet, extrema rörelser, livsmedelskriser, miljöproblem, strukturer som upprätthåller ojämlikhet (t.ex. dålig förvaltning, kapitalflykt och korruption) samt inomstatliga och regionala konflikter hindrar utvecklingen i utvecklingsländer.

De påverkar också Finland och Europa genom ökad invandring och säkerhetsproblem.

Problemet kan inte lösas enbart genom utvecklingssamarbete utan vi behöver övergripande och koherenta åtgärder. Finlands arbete för att bekämpa de här utmaningarna baserar sig på våra starka områden, som fredsmedling, rättsstaten, utbildning, god förvaltning, ekologisk hållbarhet, jämlikhet och den nordiska modellen.

Mål:

  • I enlighet med det utvecklingspolitiska åtgärdsprogrammet och redogörelsen om Finlands politik för de mänskliga rättigheterna arbetar Finland för att minska fattigdom, ojämlikhet och lidande som orsakas av konflikter och naturkatastrofer, och för att främja rättsstaten, demokrati, mänskliga rättigheter, hållbar utveckling och kvinnor ställning ur ett rättighetsperspektiv. En strategi för mänskliga rättigheter ska sammanställas som en del av det pågående arbetet med redogörelsen.
  • Finland deltar aktivt i beredningen av utvecklingsagendan efter 2015.
  • Påverkansmöjligheterna som följer med Finlands samordningsansvar för Världsbankens och Afrikanska utvecklingsbankens samarbete (2013–2015) och övriga styrelseplatser (UNICEF, EITI) ska utnyttjas till fullo.
  • Hindren för utveckling motarbetas genom att man främjar koherens mellan olika politikområden, i Finland, EU och globalt, som stöder utveckling.
  • Finland främjar fred och stabilitet genom att stärka sin roll i internationell fredsmedling och genom att förstärka de nuvarande samarbetsnätverken, b.la. med de nordiska länderna. Finland främjar också iakttagande och utveckling av internationell rätt.
  • Finland deltar i internationell civil och militär krishantering på ett ansvarstagande och helhetsinriktat sätt.
  • Utvecklingsländerna ska uppmuntras att delta i internationell handel, och den ekonomiska tillväxten ska vara mångsidig och minska fattigdomen.

Detta dokument

Uppdaterat 12.5.2015

Takaisin ylös