Merikasarmi, PL 176, 00023 Valtioneuvosto
puh: 0295 16001
Kaikki yhteystiedot | Saapumisohjeet

Tuki kumppanuusjärjestöille

Sivua ei enää päivitetä. Uusin tieto löytyy Ohjelmatuki kansalaisjärjestölle-sivulta. (päivitetty 21.4.2017)

Kumppanuusjärjestöjen osuus on yli puolet järjestöjen kehitysyhteistyön rahoituksesta. Kumppanuusjärjestöt voivat hakea ohjelmatukea kehitysyhteistyöhönsä.

Tuen periaatteet

Ulkoministeriö myöntää kumppanuusjärjestöille valtionavustusta niiden kehitysyhteistyöohjelmien toteutukseen. Järjestö vastaa ohjelman yksityiskohtaisesta sisällöstä ja toteutuksesta ministeriön ja muiden valtionavun käyttöä koskevien ohjeiden ja periaatteiden mukaisesti.

Tuettavat kustannukset

Kumppanuusjärjestöjen kehitysyhteistyötukea voidaan käyttää vain ulkoministeriön hyväksymän kehitysyhteistyöohjelman toteuttamiseen. Tuella voidaan rahoittaa ohjelman ja sen komponenttien toteuttamisen kannalta välttämättömiä ja kohtuullisia kuluja. Suomalainen järjestö on aina vastuussa varojen asianmukaisesta käytöstä.

Tukea voidaan myöntää seuraaviin kustannuksiin:

  • Tarpeelliset toimintakulut, toteutuksessa tarvittavat palvelut ja hyödykkeet.

  • Käyttökulut esimerkiksi ohjelman paikallisten toimitilojen kulut, kuten vuokra, sähkö, vesi ja muut juoksevat kiinteistökulut sekä huollosta ja kunnossapidosta aiheutuvat kulut.

  • Henkilöstön välttämättömät palkkakulut ja niiden lakisääteiset sivukulut sekä koulutus-, matka- ja vastaavat välttämättömät kulut. Matkakustannuksia korvataan valtion matkustussäännön mukaisesti.

  • Järjestölle aiheutuvat Suomessa syntyneet hallintokulut, esimerkiksi osuus hallintohenkilöstön työpanoksesta, posti-, puhelin- ja kopiokuluja, muita toimistokuluja sekä varainhankinnan kuluja.

Ohjeet ohjelmatuen hakemiseen

Ohjeet julkaistaan vain sähköisessä muodossa ja niitä päivitetään tarpeen mukaan kumppanuusjärjestöjen kanssa käytävään vuoropuheluun perustuen. Mahdollisista muutoksista ilmoitetaan näillä sivuilla.

Hakulomakkeet

Lomakkeiden lataamiseen tarvitset Adobe Reader -ohjelman, jonka voit tarvittaessa ladata ilmaiseksi.

Tallenna lomakkeet omalle työasemalle ennen avaamista (Tallenna kohde nimellä / Save target as). Voit muokata, tallentaa ja lähettää lomakkeita toisille henkilöille ennen hakemuksen jättämistä.

Kaikki lomakkeet palautetaan ulkoinisteriön sähköisen asiointitilin kautta. Tutustu sähköiseen asiointipalveluun.

Perustietoilmoitus

Uutta rahoituskautta koskeva hakemus tehdään aina edellisen kauden viimeisen vuoden elokuun loppuun mennessä. Järjestö toimittaa ensin perustietoilmoituksen sähköisesti ulkoministeriön asiointipalvelun kautta.

Järjestöt tekevät perustietoilmoituksen vuosittain. Sen liitteinä toimitetaan toimintasuunnitelma, talousarvio, toimintakertomus, tilinpäätös, tilintarkastuskertomus sekä muut mahdolliset asiakirjat, kuten muuttuneet säännöt ja yhdistysrekisterin ote.

Perustietoilmoitus tehdään vain kerran siinäkin tapauksessa, että järjestö hakee myös toista valtionavustusta samana hakuvuotena.

Maksupyyntö ja sitoumus

Toimita sitoumus valtionavustuksen vastaanottamisesta ja käytöstä annettujen ehtojen mukaisesti asiointipalvelun kautta sähköisesti.

Rahoituspäätös tehdään, kun kumppanuusjärjestön kehitysyhteistyöohjelma ja tuenkäyttösuunnitelma on hyväksytty.

Ulkoministeriö maksaa tuen järjestön lähettämien maksatuspyyntöjen perusteella ohjelman toteuttamisen kannalta tarkoituksenmukaisissa erissä, jos järjestö on täyttänyt ministeriön asettamat velvollisuudet ja allekirjoittanut tuenkäyttöä koskevan sitoumuksen. Järjestön viralliset nimenkirjoittajat allekirjoittavat maksatuspyynnöt.

Raportointi

Kansalaisjärjestön on raportoitava vuosittain ohjelmansa toteutumisesta ja varainkäytöstä.

Toimita ministeriölle seuraavat raportointiin liittyvät asiakirjat:

  • Järjestön allekirjoitettu tilinpäätös (tase, tuloslaskelma, rahoituslaskelma ja liitetiedot mukaan lukien toimintakertomus).

  • Järjestön tilintarkastuskertomus.

  • Ohjelman tarkastuskertomus, joka on tilintarkastajan laatima ja allekirjoittama ja joka sisältää lausuman siitä, että talousraportti on laadittu ulkoministeriön kehitysyhteistyötuelle asettamien ehtojen ja valtionavustuksia koskevien säännösten mukaisesti (valtionavustus-laki 688/2001)

  • Tarkastusmuistiot (Management Letters)

Muutoshakemus ja täydennysilmoitus

 Tee anomukset käyttötarkoituksen muutoksesta ja valtionavun siirrosta seuraavalle vuodelle oheisella lomakkeella.

Tee täydennykset perustietoilmoitukseen, hankehakemukseen ja vuosiraporttiin oheisella lomakkeella.

Lisätietoja

Lisätietoja kumppanuusjärjestöistä antaa kansalaisyhteiskuntayksikön päällikkö Jyrki Nissilä puh. 0295-351 205 sähköposti etunimi.sukunimi (at) formin.fi.

Laadun varmistaminen

Laadukas kehitysyhteistyö on edellytys sille, että saadaan aikaan pysyvää myönteistä muutosta. Kumppanuusjärjestöt ovat yhteistyössä määritelleet kehitysyhteistyönsä laatua ja ovat koostaneet tiivistelmän laadun perustekijöistä:

Kumppanuusjärjestöjen valintakriteerit

Kumppanuusjärjestöksi voidaan valita Suomessa rekisteröitynyt kansalaisjärjestö tai säätiö, jolla on hyvä osaaminen ja kokemus kehitysyhteistyössä ja joka täyttää kumppanuusjärjestön valintakriteerit (2012).

Kumppanuusjärjestöiksi on otettu järjestöjä, joilla on hyvä kehitysyhteistyökapasiteetti. Edellinen kumppanuusjärjestöjen hakukierros saatiin päätökseen marraskuussa 2013. Uudet kumppanuusjärjestöt aloittivat ohjelmapohjaisen työn vuoden 2014 alusta.

Kumppanuusjärjestöksi valittavan tulee kehitysyhteistyössään noudattaa Suomen kehityspoliittisen toimenpideohjelman linjauksia, painopisteitä ja läpileikkaavia tavoitteita sekä valtionavustuslakia ja kehityspoliittista kansalaisyhteiskuntalinjausta (2010).

Takaisin ylös